Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościNajemLokal użytkowy ul. Walentego Roździeńskiego 79 – Najem (II rokowania)

Opublikowano: 30.08.2017

Lokal użytkowy ul. Walentego Roździeńskiego 79 – Najem (II rokowania)

Lokal użytkowy ul. Walentego Roździeńskiego 79 – Najem (II rokowania).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza
drugie rokowania po drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego,
położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego 79

1.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:

 • lokal użytkowy o pow. 320,00 m2 położony jest w budynku mieszkalnym nr 79 przy ulicy Walentego Roździeńskiego,
 • budynek położony przy ulicy Walentego Roździeńskiego 79 znajduje się na nieruchomości oznaczonej działką nr 4406/338, ark. 1 dod. 27KAM, obręb Brzeziny Śląskie, o powierzchni 0,1609 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako tereny zabudowy mieszkaniowej (B), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1T/00050856/9.
 • własność: Gmina Piekary Śląskie

2. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku nr 79 przy ulicy Walentego Roździeńskiego. Na parterze w/w budynku znajdują się również inne lokale użytkowe, a pozostałe lokale w tym budynku to lokale mieszkalne. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Powyższy lokal użytkowy składa się z siedmiu pomieszczeń, tj. dużej hali, 3 pomieszczeń biurowych, przedsionka oraz 2 pomieszczeń sanitarnych. Lokal wyposażony jest w stolarkę okienną wykonaną z PCV na oknach zainstalowane są kraty. Drzwi do lokalu wykonane są z metalu. Ściany lokalu pokryte są tynkiem wapienno-cementowym. Podłogi lokalu w części pokryte są betonem, płytami lastryko, kafelkami oraz panelami. Główne wejście do lokalu znajduje się od strony podwórka ul. Walentego Roździeńskiego. Lokal do remontu.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie, przyjętego Uchwałą Nr VIII/81/07 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części dzielnicy Brzeziny Śląskie w Piekarach Śląskich teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka oznaczony jest symbolem E 50MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, Przeznaczenie podstawowe: tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Przeznaczenie uzupełniające: tereny usług, handlu i administracji, tereny parkingów i garaży. Przeznaczenie dopuszczające: lokalizowania nieuciążliwych usług i handlu w parterach budynków mieszkalnych z zapewnieniem bezpośredniego dostępu z zewnątrz, z zachowaniem jednolitej  formy architektonicznej dla całego parteru  lub adaptacja całości obiektu dla innych form użytkowania zgodnych z przeznaczeniem terenu, lokalizowania usług i handlu w budynkach wolnostojących, na zasadach określonych w ustaleniach planu dla terenów o symbolu U, możliwość likwidacji oficyn i zabudowań gospodarczych we wnętrzach kwartałów urbanistycznych z przeznaczeniem pod kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej ogólnodostępnej lub o ograniczonej dostępności oraz tworzenia pasaży handlowych i usługowych zgodnie z przeznaczeniem terenu, zmiany elewacji pod względem zmiany otworów, loggii, balkonów, kolorystyki, stolarki, podziałów itp. mogą być wykonywane jedynie w ramach remontu całej elewacji za wyjątkiem parterów przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne, umieszczania reklam na zasadach określonych w § 5, dla budynku wielorodzinnego o nie więcej niż 5 mieszkaniach, na wydzielonej działce, realizację garaży w ilości nie mniej niż dwa stanowiska garażowe, lokalizowania nowych i adaptacja istniejących budynków jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażowymi z możliwością przebudowy, rozbudowy, modernizacji oraz zagospodarowania działki z zachowaniem parametrów i wskaźników zabudowy określonych w ustaleniach planu dla terenów MN, za wyjątkiem realizacji obiektów wzdłuż ulic: Bednorza i Roździeńskiego, względem których wyznaczono na rysunku planu obowiązujące linie zabudowy.

4. Przedmiot rokowań:

Przedmiotem rokowań jest oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 320,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej.

5. Okres najmu:

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

6. Wywoławcza wysokości czynszu najmu wynosi 983,04 zł netto miesięcznie.

Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.

Wylicytowany miesięczny czynsz najmu płatny jest z góry w terminie do 20-go każdego miesiąca.

Wysokość czynszu może być co roku podwyższana o procentowy wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS na koniec roku kalendarzowego.

7. Terminy przeprowadzonych przetargów:

 • pierwszy przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzono w dniu 20 grudnia 2016 roku,
 • drugi przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzono w dniu 6 czerwca 2017roku,
 • pierwsze rokowania po drugim przetargu ustnym, nieograniczonym przeprowadzono w dniu 8 sierpnia 2017 roku.

8. Zaliczka:

Zaliczkę w wysokości 196,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski S.A., numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2017 roku. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu zaliczki należy obowiązkowo podać: rokowania na lokal użytkowy przy ul. Walentego Roździeńskiego 79.

 Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet pierwszej wpłaty za czynsz najmu. Osobom, które rokowań nie wygrają zaliczka zostanie zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra od zawarcia umowy najmu.

9. Termin i miejsce składania pisemnych ofert udziału w rokowaniach:

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej do dnia 28 września 2017 roku do godziny 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 201 (II piętro).

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w nieprzezroczystej zamkniętej kopercie z napisem: „Rokowania – najem lokalu użytkowego położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego 79 powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • proponowaną cenę miesięcznego czynszu najmu i sposób jej zapłaty,
 • kopię dowodu wpłaty zaliczki;

10. Termin i miejsca przeprowadzenia rokowań:

Rokowania – część jawna – odbędzie się w dniu 5 października 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pokój 207.

Po zakwalifikowaniu zgłoszeń do ustnej części rokowań, komisja przeprowadzi ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

11. Uczestnicy rokowań:

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby, które złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, zgodnie z pkt 9 niniejszego ogłoszenia, a ponadto wpłacą zaliczkę w wyznaczonym terminie i w wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji w dniu rokowań, w chwili rozpoczęcia części jawnej, następujące dokumenty:

 • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia rokowań), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz z warunkami umowy najmu i nie wnoszeniu żadnych uwag i zastrzeżeń,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie o nieposiadaniu zaległości finansowych – w tym o charakterze cywilnoprawnym lub podatkowym – wobec Gminy Piekary Śląskie lub jej jednostek organizacyjnych,
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi wystawione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich (ważne 1 miesiąc przed dniem przeprowadzenia rokowań),
 • oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo.

Jeżeli osoba ustalona jako Najemca lokalu użytkowego nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę nie zakwalifikowania zgłoszenia do ustnej części rokowań.

12. Inne informacje:

 • uczestnicy rokowań zawiadomieni zostaną ustnie o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu;

Prezydentowi  Miasta Piekary Śląskie przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania najemcy lokalu użytkowego.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pokój 201,

tel. 32 39 39 343, fax. 32 39 39 352

dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj