Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieNieruchomość przy ul. Grabowej – sprzedaż (II przetarg)

Opublikowano: 22.08.2017

Nieruchomość przy ul. Grabowej – sprzedaż (II przetarg)

Nieruchomość przy ul. Grabowej – sprzedaż (II przetarg).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Grabowej.

Nr działki Powierzchnia
działki
Nr księgi wieczystej Cena wywoławcza
nieruchomości netto
Wadium
51 540 m2 GL1T/00025005/5 76.000 PLN 7.600 PLN

– o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 760 zł,
– do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%,
– działka położona jest ewidencyjnie w obrębie Piekary Wielkie, ark. 17 oznaczona użytkiem gruntowym o symbolu B – tereny mieszkaniowe, księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, działy III i IV w/w księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń), nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie, właścicielem nieruchomości jest Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w kompleksie dziewięciu niezabudowanych działek gruntowych pomiędzy ulicą Londnera a Grabową, w centralnej części miasta Piekary Śląskie, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pojedynczych niezabudowanych działek, w dalszej odległości budynki usługowo – handlowe, budynek szkoły podstawowej oraz obiekt sakralny – Kościół Imienia NMP i Św. Bartłomieja (Bazylika Piekarska) oraz Kopiec Wyzwolenia.

Działka od północy graniczy z gruntową droga publiczną ulicą Grabową, ukształtowanie terenu działki wykazuje spadek w kierunku wschodnim, przez środkowy obszar działki przebiega niewielka skarpa, teren działki porośnięty jest pojedynczymi drzewami i krzewami – ewentualna likwidacja poszczególnych elementów zieleni, np. drzew czy krzewów, w związku z realizacją inwestycji może nastąpić na koszt inwestora, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Na działce mogą znajdować się składowiska śmieci, gruzu i odpadów zielonych. Granice działki zostały wznowione w czerwcu 2015 r.

Działka w kształcie zbliżonym do trapezu o wymiarach: głębokość od strony zachodniej ok. 30,80 m, od strony wschodniej – 23,25 m, szerokość ok. 20 m.

Dla kompleksu działek nie zostały zebrane szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu infrastruktury technicznej niemniej z dostępnych map sieci uzbrojenia podziemnego wynika, iż w ulicy Grabowej przebiega sieć wodociągowa (do wysokości działki nr 47), sieć telekomunikacyjna (do budynku nr 4), kanalizacja sanitarna (do wysokości budynku nr 4), sieć gazowa (do wysokości działki nr 46), napowietrzna sieć elektroenergetyczna (do wysokości budynku nr 4). Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. planuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Grabowej.

Z chwilą stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji ustali opłatę adiacencką.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem B 29 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o przeznaczeniu podstawowym: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w tym zabudowa bliźniacza, szeregowa i małe zespoły mieszkaniowe. Od północy działka graniczy z terenem ulicy Grabowej oznaczonym symbolem B 217 KDd – tereny dróg publicznych, drogi dojazdowe.

W dniu 26 marca 2015 r. Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę Nr V/71/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Piekary Wielkie.

Nieruchomości należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami  zawartymi w Uchwale Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym).

Wadium w wysokości 7.600 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2017 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy podać numer działki lub lokalizację nieruchomości (np. wadium przetarg ul. Grabowa) na które jest ono wnoszone. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż   6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych    w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń,
– oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2017 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro).

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Stosownie do art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

Poprzedni, pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 26 lipca 2017 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Informacji udziela:

Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, pokój 212,
tel. 32 7761 457, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl
www.biznes.piekary.pl

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie.

dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj