Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieNieruchomość przy ul. Różanej – sprzedaż (II przetarg)

Opublikowano: 22.08.2017

Nieruchomość przy ul. Różanej – sprzedaż (II przetarg)

Nieruchomość przy ul. Różanej – sprzedaż (II przetarg).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Różanej.

Nr działki Powierzchnia
działki
Nr księgi wieczystej Cena wywoławcza
nieruchomości netto
Wadium
1188/821 555 m2 GL1T/00035230/4 48.000 PLN 4.800 PLN

– o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 480 zł,
– do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%,
– działka położona jest ewidencyjnie w obrębie Piekary Wielkie, ark. 4-1, stanowi użytek gruntowy oznaczony symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, działy III i IV w/w księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń), nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie, właścicielem nieruchomości jest Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Piekarach Śląskich, na obszarze Józefki, przy ulicy Różanej, pomiędzy ulicą Wiosenną a Polną, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę. Działka ma kształt wąskiego (ok. 7,5 – 8 m szerokości), wydłużonego prostokąta ze ściętymi północnymi narożnikami, niezabudowana i nieogrodzona, zagospodarowana zielenią nieurządzoną.
W obrębie nieruchomości przebiega infrastruktura techniczna w postaci: sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej.

Cechy geometryczne działki, a w szczególności jej niewielka szerokość (7,5 – 8 m) może spowodować, iż jej samodzielne, bezwarunkowe i racjonalne zagospodarowanie obiektami budowlanymi zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami prawa budowlanego może być znacząco utrudnione lub nawet niemożliwe.

Z chwilą stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji ustali opłatę adiacencką.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem C 103 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o przeznaczeniu podstawowym: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w tym zabudowa bliźniacza, szeregowa i małe zespoły mieszkaniowe. Ponadto w dniu 26 marca 2015 r. Rada Miasta w Piekarach Śląskich podjęła uchwałę nr VI/71/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Piekary Wielkie.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami  (Uchwała Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym).

Wadium w wysokości 4.800 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski S.A., numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2017 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy podać numer działki lub lokalizację nieruchomości (np. wadium przetarg ul. Różana) na które jest ono wnoszone. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż   6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych    w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń,
– oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro).

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Stosownie do art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

Poprzedni, pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 28 czerwca 2017 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Informacji udziela:

Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, pokój 212,
tel. 32 7761 457, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl
www.biznes.piekary.pl

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie.

dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj