Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieNieruchomość przy ul. Wodnej i Długosza – sprzedaż (II przetarg)

Opublikowano: 22.08.2017

Nieruchomość przy ul. Wodnej i Długosza – sprzedaż (II przetarg)

Nieruchomość przy ul. Wodnej i Długosza – sprzedaż (II przetarg).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulic Wodnej i Długosza.

Nr
działki
Powierzchnia
działki
Nr
księgi wieczystej
Powierzchnia
łączna
Cena
wywoławcza nieruchomości
netto
Wadium
384/65
2034/65
387/73
388/74
1686/74
1688/73
76 m2
24 m2
876 m2
30 m2
95 m2
234 m2
GL1T/00095843/2 0,1335 ha 160.000 PLN 16.000 PLN

– o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 1.600 zł,
– do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%,
– działki położone są ewidencyjnie w obrębie Brzozowice-Kamień, ark. 1-2BRZ, stanowią użytek gruntowy oznaczony symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, działy III i IV w/w księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń), nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie, właścicielem nieruchomości jest Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona u zbiegu ulic Wodnej i Długosza, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, warsztatu samochodowego, cieku wodnego oraz niezabudowanych terenów, kształt nieruchomości nieregularny lecz zbliżony do pięcioboku. Nieruchomość wykazuje spadek terenu w kierunku wschodnim, część zachodnia i środkowa stanowi teren nasypowy (ziemia, gruz, piasek, itp.). Szerokość nieruchomości od strony ulicy Wodnej wynosi około 36 m, głębokość maksymalna sięga do około 42 m i zmniejsza się sukcesywnie w kierunku południowym. W rejonie południowo-zachodniego obszaru nieruchomości usytuowane są trzy pojedyncze drzewa, a ponadto obszar nieruchomości przy granicy wschodniej porośnięty zielenią nieurządzoną oraz pojedynczymi drzewami – ewentualna likwidacja poszczególnych elementów zieleni, np. drzew czy krzewów, w związku z realizacją inwestycji może nastąpić na koszt inwestora, po uzyskaniu prawem przewidzianych pozwoleń.

Dla nieruchomości nie zostały zebrane aktualne, szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu infrastruktury technicznej niemniej jednak z dostępnych map sieci uzbrojenia terenu wynika, iż w ulicy Długosza przebiega sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć wodociągowa natomiast w ulicy Wodnej kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna oraz sieć wodociągowa. Ponadto w obrębie nieruchomości mogą występować urządzenia infrastruktury podziemnej nie wykazane na mapach sieci uzbrojenia podziemnego. O szczegółowe warunki zapewnienia nieruchomości w poszczególną infrastrukturę techniczną należy wystąpić indywidualnie do każdego z gestorów sieci.

Z chwilą stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji ustali opłatę adiacencką.

Skomunikowanie nieruchomości z drogą publiczną inwestor winien przewidzieć od strony ulicy Wodnej w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem F 56 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W dniu 26 lutego 2015 r. Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę Nr V/42/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzozowice-Kamień.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami (Uchwała Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym z późniejszymi zmianami).

Wadium w wysokości 16.000 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2017 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy podać numer działki lub lokalizację nieruchomości (np. wadium przetarg ul. Wodna / Długosza)  na które jest ono wnoszone. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż   6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych    w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń,
– oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro).

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Stosownie do art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).

Poprzedni, pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 28 czerwca 2017 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Informacji udziela:

Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, pokój 212,
tel. 32 7761 457, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl
www.biznes.piekary.pl

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie.

dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj