Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościDzierżawaNieruchomość w rejonie ul. Partyzantów – Dzierżawa (I przetarg)

Opublikowano: 31.08.2017

Nieruchomość w rejonie ul. Partyzantów – Dzierżawa (I przetarg)

Nieruchomość w rejonie ul. Partyzantów – Dzierżawa (I przetarg).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ogłasza

pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej,  położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Partyzantów.

 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • działki nr 3876/360, nr 2846/360, nr 2847/360 oraz nr 3929/360, ark. 1 dod. 14KAM, obręb Brzozowice Kamień, o łącznej powierzchni 10,7577 ha, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako gruntu orne, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz nieużytki (RIVa – 2,621 ha, RV – 2,8157 ha, RIVb – 2,235 ha, W – 0,1640 ha, Lz-RV – 1,2852 ha, N – 1,6368 ha), dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1T/00011971/6,
  • właściciel: Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Partyzantów. Najbliższą okolicę stanowią tereny zielone, ogródki działkowe oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla przedmiotowej nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piekary Śląskie rzeczony teren przeznaczony jest pod tereny zieleni niskiej

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr 3876/360, nr 2846/360, nr 2847/360 oraz nr 3929/360 o powierzchni dzierżawy 48.763 m2.

Cel dzierżawy: uprawy rolne bez prawa zabudowy.

Okres dzierżawy:

Umowa dzierżawy na czas nieoznaczony, z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2.438,15 zł rocznie.

Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze zwolniona jest z podatku od towarów i usług zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 736 z późn.zm.).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co w niniejszym postępowaniu określa się na kwotę 30,00 zł.

Wylicytowany roczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do 31 marca każdego roku. Wylicytowany czynsz dzierżawny należny za 2017 rok wyliczony zostanie proporcjonalnie od czasu dzierżawy. Płatny będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

Wysokość czynszu może być co roku podwyższana o procentowy wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS na koniec roku kalendarzowego.

Wadium w wysokości 480,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać nazwę ulicy oraz numery działek, na które jest ono wnoszone.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszej wpłaty za czynsz dzierżawny. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie                 i wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące dokumenty:

  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
  • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości oraz z warunkami umowy dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z warunkami umowy dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój 201 oraz na stronie internetowej www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2017 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, sala 207 (II piętro).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pok. 201,

tel. 32 39-39-343, fax. 32 39-39-352

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej

www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

 

dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj