Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościDzierżawaPrzetarg na dzierżawę nieruchomości w okresie od 29.10.2017r. do 2.11.2017r. przy ul. Karola Miarki, ul. Kalwaryjskiej, ul. Pokoju oraz ul. Biskupa Nankera

Opublikowano: 24.08.2017

Przetarg na dzierżawę nieruchomości w okresie od 29.10.2017r. do 2.11.2017r. przy ul. Karola Miarki, ul. Kalwaryjskiej, ul. Pokoju oraz ul. Biskupa Nankera

Przetarg na dzierżawę nieruchomości w okresie od 29.10.2017r. do 2.11.2017r. przy ul. Karola Miarki, ul. Kalwaryjskiej, ul. Pokoju oraz ul. Biskupa Nankera.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza

pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na oddanie w dzierżawę na okres pięciu dni nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:

 • Karola Miarki – działki nr 922/47 o pow. 0,8856 ha i nr 923/47 o pow. 0,4505 ha, ark. 13 dod. 7, obręb Piekary Wielkie, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako droga, inne tereny komunikacyjne, tereny zabudowy przemysłowej i tereny niezabudowane (dr, Ti, Ba,Bp), dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1T/00041906/9,
 • Kalwaryjska – działka nr 815/71 o pow. 0,0104 ha, ark. 9 dod. 3, obręb Piekary Wielkie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako droga i tereny zabudowy mieszkaniowej (dr,B), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1T/00011552/3, działka nr 256/61 o pow. 1,0213 ha, ark. 9 dod. 3, obręb Piekary Wielkie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (Bz), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1T/00053848/1, działka nr 816/217 o pow. 0,0050 ha, ark. 9 dod. 3, obręb Piekary Wielkie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1T/00011552/3,
 • Pokoju – działka nr 1253/211 o pow. 0,7296 ha, ark. 3 dod. 2, obręb Kozłowa Góra, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1T/00041001/5,
 • Biskupa Nankera – działka nr 1278/127 o pow. 0,2877 ha, ark. 1 dod. 2KAM, obręb Brzozowice Kamień, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane (Bi, dr), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1T/00058770/8, działka nr 1387/138 o pow. 0,2982 ha, ark. 1 dod. 2KAM, obręb Brzozowice Kamień, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1T/00044233/1,
 • właściciel: Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości zlokalizowane są w Piekarach Śląskich przy ul. Karola Miarki, ul. Kalwaryjskiej, ul. Pokoju, ul. Biskupa Nankera. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się cmentarze.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie, uchwalonymi Uchwałą Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, teren na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolem A 114 KDz – drogi zbiorcze. Przeznaczenie podstawowe: drogi zbiorcze. Przeznaczenie dopuszczające: wprowadzanie wjazdów, zjazdów, pasów włączeń i skrzyżowań, po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą drogi, lokalizowanie miejsc postojowych dla samochodów w formie zatok parkingowych, lokalizowanie ścieżek rowerowych, lokalizowanie zatok autobusowych, wiat przystankowych i kiosków, sytuowanie pasów zieleni izolacyjnej, możliwie w najbardziej zewnętrznej części pasa drogowego, lokalizowanie obiektów i urządzeń służących ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej, symbolami B 295 KDd, D 137KDd i F 172 KDddrogi dojazdowe. Przeznaczenie podstawowe: drogi dojazdowe. Przeznaczenie dopuszczające: wprowadzanie wjazdów, zjazdów, pasów włączeń i skrzyżowań, po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą drogi, lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów w formie zatok parkingowych lub w formie parkingów przykrawężnikowych – przy jednym kierunku ruchu, lokalizowanie ścieżek rowerowych, lokalizowanie zatok autobusowych, wiat przystankowych i kiosków, sytuowanie pasów zieleni izolacyjnej, możliwie w najbardziej zewnętrznej części pasa drogowego, lokalizowanie obiektów i urządzeń służących ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej, symbolem B 158 ZC – tereny cmentarzy. Przeznaczenie podstawowe: tereny pod cmentarze, z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w tym kaplicami cmentarnymi Przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej, tereny parkingów realizowanych wyłącznie w powiązaniu z przeznaczeniem podstawowym terenu i symbolem F 44 UK – tereny usług kultu religijnego. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów sakralnych. Przeznaczenie uzupełniające: tereny obiektów wielofunkcyjnych dla potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych, opieki społecznej, administracyjno-mieszkalnych.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem dzierżawy są wydzielone części pasa drogowego położone w Piekarach Śląskich przy ul. Karola Miarki, ul. Kalwaryjskiej, ul. Pokoju oraz ul. Biskupa Nankera zgodnie z załącznikiem mapowym (mapa ewidencyjna).

Cel dzierżawy:

Obsługa użytkowników ruchu drogowego, w tym ustalenie zasad korzystania z części pasa drogowego wyłącznie przez pieszych i w ograniczonym zakresie przez pojazdy.

Wydzielone części pasa drogowego:

 1. ulica Karola Miarki – część pasa drogowego oznaczonego nr.: 1, 2, 3, 4, 5,
 2. ulica Kalwaryjska (przy budynku nr 21) – część pasa drogowego oznaczonego nr.: 1, 2, 3,
 3. ulica Kalwaryjska (przy cmentarzu) – część pasa drogowego oznaczonego nr.: 1, 2, 3, 4,
 4. ulica Pokoju – część pasa drogowego oznaczonego nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
 5. ulica Biskupa Nankera – część pasa drogowego oznaczonego nr.: 1, 2, 3.

Okres dzierżawy: 5 dni, tj. od 29 października 2017r. do 2 listopada 2017r.

Wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co w niniejszym postępowaniu określa się na kwotę 10,00 zł.

Warunkiem podpisania umowy dzierżawy jest okazanie dowodu wpłaty z tytułu uiszczenia czynszu dzierżawnego. Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia od dnia 29.10.2017r. do dnia 2.11.2017r. opłaty targowej zgodnie z Uchwałą Nr XVI/194/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

Uczestnicy przetargu, którzy przetarg wygrają zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy do dnia 20 października 2017 roku.

Podmioty, które w dniach od 29.10.2017r. do 2.11.2017r. będą prowadziły sprzedaż bez tytułu prawnego do gruntu będą zobowiązane do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień bezumownego korzystania stosownie do Zarządzenia Nr ORo.0050.740.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr ORo.0151-121/08 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla prowadzenia handlu na terenie Miasta Piekary Śląskie.

Wadium w ustalonej wysokości dla każdego stanowiska handlowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski S.A., numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2017r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Wadium można wnosić łącznie na kilka części wydzielonego pasa drogowego. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać nazwę ulicy i numer wydzielonego pasa drogowego, np. ul. Kalwaryjska (przy cmentarzu), miejsce nr 1.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet wpłaty za czynsz dzierżawny. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące dokumenty:

 • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości, warunkami przetargu oraz z warunkami umowy dzierżawy i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z warunkami umowy najmu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, ul. Bytomska 92, pokój 201 oraz na stronie internetowej

www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2017 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 84, w sali nr 201 (II piętro).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pokój 201,

tel. 32 39 39 343, fax. 32 39 39 352

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej

www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

 

Załącznik do ogłoszenia nr 1

 

 

L.p.  

 

Obręb

 

 

Nazwa ulicy

Nr wydzielonego pasa drogowego Powierzchnia wydzielonego pasa drogowego w m2 Cena wywoławcza za zajęcie wydzielonego pasa drogowego za okres od 29.10.2017r. do 2.11.2017r.  

[netto] *

 

 

Wadium

1 Piekary Wielkie  

ul. Karola Miarki

 

1 12,00 (6×2) 800,00 70zł
2 2 12,00 (6×2) 800,00 70zł
3 3 12,00 (6×2) 800,00 70zł
4 4 12,00 (6×2) 800,00 70zł
5 5 12,00 (6×2) 800,00 70zł
6 Piekary Wielkie ul. Kalwaryjska (przy budynku nr 21)

 

1 7,00 (3,5×2) 1000,00 100zł
7 2 7,00 (3,5×2) 1000,00 100zł
8 3 7,00 (3,5×2) 1000,00 100zł
9 Piekary Wielkie ul. Kalwaryjska (przy cmentarzu)

 

1 6,00 (3×2) 1000,00 100zł
10 2 6,00 (3×2) 1000,00 100zł
11 3 6,00 (3×2) 1000,00 100zł
12 4 6,00 (3×2) 1000,00 100zł
13 Kozłowa Góra ul. Pokoju 1 12,00 (6×2) 200,00 40zł
14 2 12,00 (6×2) 200,00 40zł
15 3 12,00 (6×2) 200,00 40zł
16 4 12,00 (6×2) 200,00 40zł
17 5 12,00 (6×2) 200,00 40zł
18 6 12,00 (6×2) 200,00 40zł
19 7 12,00 (6×2) 200,00 40zł
20 8 12,00 (6×2) 200,00 40zł
21 9 12,00 (6×2) 200,00 40zł
22 10 12,00 (6×2) 200,00 40zł
23 Brzozowice Kamień ul. Biskupa Nankera 1 6,00 (3×2) 400,00 60zł
24 2 6,00 (3×2) 400,00 60zł
25 3 6,00 (3×2) 400,00 60zł

 

* – do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki

dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj