Piekary ŚląskieBiznes Oferty inwestycyjneNieruchomości niezabudowaneNieruchomość ul. Stara (przy drodze wojewódzkiej nr 911)

Opublikowano: 12.12.2019

Nieruchomość ul. Stara (przy drodze wojewódzkiej nr 911)

Położenie Nazwa lokalizacji ul. Stara
Miasto Piekary Śląskie
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia terenu 0,9023 ha
Możliwość powiększenia terenu NIE
Oznaczenia geodezyjne Numer działki nr 3069/24 i nr 3070/24
Księga wieczysta GL1T/00053716/7
Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel Gmina Piekary Śląskie
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego TAK, Uchwała Nr LIII/630/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie mpzp dla obszaru Szarlej - etap I.
Przeznaczenie w MPZP 13-PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Szarlej – etap I, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 13-PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

opis nieruchomości:
nieruchomość położona jest przy ulicy Starej , wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 911 (Aleja Jana Pawła II – Bytom) i linii kolejowej, kształt działki nieregularny aczkolwiek dogodny do zabudowy, ukształtowanie terenu bez znacznych różnic wysokości, przy wschodniej granicy skarpa oddzielająca nieruchomość od drogi wojewódzkiej nr 911. nieruchomość nie jest ogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą, pojedynczymi drzewami i krzewami, otoczenie stanowią drogi, tereny niezabudowane, linia kolejowa a w dalszej odległości zespoły garażowe.
w odległości około 150 m od nieruchomości znajduje się wodociąg którego gestorem jest BPK Sp. z o.o. w Bytomiu oraz kanalizacja deszczowa, przy wschodniej granicy przebiegają dwa podziemne rurociągi tłoczne, brak kanalizacji deszczowej obsługiwanej przez Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, na nieruchomości usytuowany jest słup sieci elektroenergetycznej (linia dwutorowa 110 kV – ewentualna zmiana przebiegu istniejącej sieci energetycznej będzie możliwa pod warunkiem, że wszelkie koszty z tym związane będzie ponosił zainteresowany Inwestor oraz po uzyskaniu warunków przebudowy i uzgodnieniu odpowiedniego rozwiązania technicznego z gestorem sieci), przy zachodniej granicy przebiega linia kablowa SN, napowietrzne linie kablowe nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie, w pobliżu nieruchomości przebiega wodociąg magistralny GPW ø 800, kanalizacja teletechniczna, sieć gazowa, przy południowej granicy nieruchomości przebiegają dwa rurociągi ø 600 z centralnej pompowni „Bolko” w Bytomiu.

skomunikowanie nieruchomości:
Skomunikowanie nieruchomości z drogą publiczną – ulicą Starą – odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd, który znajduje się w ul. Starej około 55m od skrzyżowania z DW 911 na zasadzie prawoskrętu, natomiast wyjazd odbywać się będzie na drogę wybudowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zlokalizowaną na działce nr 2526/34.
Zapewnienie dostępu do drogi publicznej będzie polegało na ustanowieniu na działce nr 2526/34 służebności gruntowej (drogi koniecznej) w pasie terenu o szerokości 7 m i długości 123 m licząc w osi istniejącej jezdni od wspólnej granicy z działką nr 2527/34 (granica pasa drogowego ul. Starej) oraz obszar o szerokości 12 m i długości 6 m licząc od jezdni w kierunku południowo-wschodnim do wspólnej granicy z działką nr 2510/24, poprzez służebność gruntową obciążającą nieruchomość nr GL1T/00099002/3 (działka nr 2510/24).

stan postępowania:
Opublikowano wykaz nieruchomości – TREŚĆ WYKAZU.

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie

 

KONTAKT:

Urząd Miasta Piekary Śląskie
Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Bytomska 92, pok. 212
41-940 Piekary Śląskie
tel.: +48 32 77 61 457
e-mail: gn@piekary.pl

dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj