Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycie8 działek w rejonie ul. Kasztanowej / Miodowej – przetarg (sprzedaż)

Opublikowano: 08.11.2021

8 działek w rejonie ul. Kasztanowej / Miodowej – przetarg (sprzedaż)

8 działek w rejonie ul. Kasztanowej / Miodowej – przetarg (sprzedaż).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych,
położonych w Piekarach Śląskich
w rejonie ulic Kasztanowej i Miodowej.

Lp. Numer
działki
Powierzchnia Użytek
i klasa gruntu
Numer
księgi wieczystej
Cena wywoławcza
nieruchomości netto
Wadium
1. 1066/5 875 m2 Bz GL1T/00050776/4 160.000 zł 16.000 zł
2. 1067/5 902 m2 Bz i RIIIb GL1T/00050776/4 165.000 zł 16.500 zł
3. 1070/5 1006 m2 Bz GL1T/00050776/4 180.000 zł 18.000 zł
4. 1071/5 987 m2 Bz GL1T/00050776/4 176.000 zł 17.600 zł
5. 1072/5 879 m2 Bz GL1T/00050776/4 165.000 zł 16.600 zł
6. 1073/5 896 m2 Bz i RIIIb GL1T/00050776/4 170.000 zł 17.000 zł
7. 1076/5 991 m2 Bz GL1T/00050776/4 186.000 zł 18.600 zł
8. 1077/5 943 m2 Bz GL1T/00050776/4 177.000 zł 17.700 zł
  • o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,
  • do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%,
  • działki ewidencyjnie położone są w obrębie Piekary Wielkie, ark. 14-3, księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń), nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie; właścicielem jest Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Działki usytuowane w rejonie ulicy Kasztanowej i Miodowej, w kompleksie osiemnastu niezabudowanych działek gruntowych z których sześć stanowi własność osób fizycznych. Kompleks działek od północy graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną ulicy Miodowej, od strony wschodniej usytuowana jest ulica Kasztanowa, od południa oraz zachodu tereny niezabudowane, w dalszej odległości tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i szeregowej, droga wojewódzka nr 911, tereny użytkowane rolniczo oraz obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Piekarach Śląskich wraz z halą magazynową.
Działki o regularnym, czworobocznym kształcie, porośnięte zielenią nieurządzoną (drzewa, krzewy, samosiejki), ukształtowanie terenu działek nie wykazuje znacznych różnic wysokości, niemniej cały obszar posiada regularny spadek w kierunku południowym jak również obszar kompleksu działek jest nieznacznie obniżony w stosunku do ulicy Kasztanowej. Ewentualna likwidacja poszczególnych elementów zieleni, np. drzew czy krzewów, w związku z realizacją inwestycji może nastąpić na koszt inwestora, po uzyskaniu prawem przewidzianych pozwoleń.
Działki usytuowane są wzdłuż działki nr 1085/5, po której docelowo ma się odbywać ich skomunikowanie z drogą publiczną ulicą Kasztanową. Ponadto przewiduje się możliwość połączenia z ulicą Miodową oraz ulicą Jana Lortza poprzez wydzielony układ działek po zachodniej stronie kompleksu osiemnastu działek.
W bezpośrednim sąsiedztwie działek aktualnie brak jest infrastruktury technicznej.
Dla działek nie zostały zebrane szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu infrastruktury technicznej, niemniej z map dostępnych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miasta Piekary Śląskie wynika, iż infrastruktura techniczna w postaci sieci elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej oraz sieci gazowej przebiega w ulicy Kasztanowej, natomiast w ulicy Miodowej przebiega sieć elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa oraz sieć gazowa, a ponadto po zachodniej stronie kompleksu działek przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. W rejonie północno-zachodniego naroża kompleksu działek przebiega sieć kanalizacji deszczowej.
Szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać od poszczególnych gestorów sieci, wszelkie prace w pobliżu sieci należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem danego gestora. Nie wyklucza się, iż na nieruchomości mogą występować urządzenia infrastruktury technicznej nie wykazane na mapie sieci uzbrojenia terenu dostępnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Piekarach Śląskich.
Dla działek nie zostały zebrane szczegółowe warunki górniczo-geologiczne związane z zabudową nieruchomości. Inwestor winien wystąpić o szczegółowe warunki górniczo-geologiczne związane z zabudową i zagospodarowaniem nieruchomości indywidualnie do spółki Węglokoks Kraj Sp. z o.o. i/lub Okręgowego Urzędu Górniczego w celu zapewnienia odpowiedniego sposobu realizacji procesu budowlanego i odpowiedniego zabezpieczenia obiektów przed ewentualnymi wpływami górniczymi.
Z chwilą stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej i/lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi (np. budowa układu drogowego komunikującego działki będące przedmiotem przetargu wraz z infrastrukturą sieci uzbrojenia podziemnego) Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji ustali opłatę adiacencką.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach opracowuje dokumentację związaną ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) oraz przygotowuje materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. śląskim, która to droga ma przebiegać w odległości około 220 m od zachodniej granicy kompleksu działek – nie wyklucza się, iż zmianie ulegnie układ drogowy i organizacja ruchu w rejonie drogi wojewódzkiej nr 911 i ulicy Pod Lipami.

Skomunikowanie nieruchomości:

Skomunikowanie nieruchomości (poszczególnych działek) z drogą publiczną ulicą Kasztanową zapewnione będzie poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej (drogi koniecznej) na nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 1085/5 (obręb Piekary Wielkie, ark. 14-3) stosownie do treści zarządzenia Nr ORo.0050.629.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00050776/4. Szerokość działki nr 1085/5 wynosi 10 m i przebiega ona wzdłuż działek będących przedmiotem ogłoszenia o przetargu.
Koszt ustanowienia służebności gruntowej (drogi koniecznej) na nieruchomości gminnej stanowi składnik ceny zbywanych działek.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym (uchwała Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r.), położone są na obszarze o symbolu B 59 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość (działki) należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami.

W dniu 26 marca 2015 r. Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę Nr V/71/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Piekary Wielkie.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Piekary Wielkie, działki usytuowane są na obszarze o symbolu 19-MNII oraz 20-MNII – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (możliwa realizacja budynku wolno stojącego albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej). Projekt planu nie przewiduje realizacji tzw. małych zespołów mieszkaniowych.
Ponadto na rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy.

Wysokość wadium:

Wadium w wysokości ustalonej dla każdej z działek należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta bankowego: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2021 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Wadium można wnosić łącznie na kilka działek. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać numer działki lub działek (np. wadium przetarg działka nr ……… ) na które jest ono wnoszone.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż   6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
– w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki) oraz pełnomocnictwa osób występujących w imieniu spółki,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych    w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń,
– oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.
Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 10.00
w Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 73

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Stosownie do art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Informacji udziela:

Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92; pokój 212,
tel. 32 7761 457, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl
www.biznes.piekary.pl

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie

Mapa nieruchomości – geoportal.gov.pl

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj