Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościDzierżawaDzierżawa części nieruchomości gruntowych w okresie od 29.10.2021 r. do 2.11.2021 r. (cmentarze przy ul. K. Miarki, ul. Kalwaryjskiej, ul. Pokoju, ul Bp. Nankera i ul. Józefskiej) – przetarg

Opublikowano: 20.09.2021

Dzierżawa części nieruchomości gruntowych w okresie od 29.10.2021 r. do 2.11.2021 r. (cmentarze przy ul. K. Miarki, ul. Kalwaryjskiej, ul. Pokoju, ul Bp. Nankera i ul. Józefskiej) – przetarg

Dzierżawa części nieruchomości gruntowych w okresie od 29.10.2021 r. do 2.11.2021 r. (cmentarze przy ul. K. Miarki, ul. Kalwaryjskiej, ul. Pokoju, ul Bp. Nankera i ul. Józefskiej) – przetarg.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza
pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na oddanie w dzierżawę na okres pięciu dni części nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:

 • Karola Miarki – działki nr 922/47 o pow. 0,8856 ha i nr 923/47 o pow. 0,4505 ha, ark. 13-7, obręb Piekary Wielkie, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako droga, inne tereny komunikacyjne, tereny przemysłowe i tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (dr, Ti, Ba, Bz), dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta  GL1T/00041906/9,
 • Kalwaryjska – działka nr 815/71 o pow. 0,0104 ha, ark. 9-3, obręb Piekary Wielkie, oznaczona
  w ewidencji gruntów i budynków jako droga i tereny mieszkaniowe (dr, B), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00011552/3, działka
  nr 2853/61 o pow. 1,0154 ha, ark. 9-3, obręb Piekary Wielkie, oznaczona w ewidencji gruntów
  i budynków jako droga i inne tereny zabudowane (dr, Bi), dla której w Sądzie Rejonowym
  w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00053848/1, działka nr 816/217
  o pow. 0,0050 ha, ark. 9-3, obręb Piekary Wielkie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00011552/3,
 • Pokoju – działka nr 1253/211 o pow. 0,7296 ha, ark. 3-2, obręb Kozłowa Góra, oznaczona
  w ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00041001/5,
 • Biskupa Nankera – działka nr 1278/127 o pow. 0,2877 ha, ark. 1-2KAM, obręb Brzozowice Kamień, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako droga oraz inne tereny zabudowane
  (Bi, dr), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00058770/8, działka nr 1387/138 o pow. 0,2982 ha, ark. 1-2KAM, obręb Brzozowice Kamień, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr), dla której w Sądzie Rejonowym
  w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00044233/1,
 • własność: Gmina Piekary Śląskie,
 • Józefska – działka nr 131/3 o pow. 0,3374 ha, ark. 3-4, obręb Piekary Wielkie, oznaczona
  w ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00009271/2,
 • własność: Miasto Piekary Śląskie na prawach powiatu

Opis nieruchomości:

Nieruchomości zlokalizowane są w Piekarach Śląskich przy ul. Karola Miarki, ul. Kalwaryjskiej, ul. Pokoju, ul. Biskupa Nankera oraz ul. Józefskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się cmentarze.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie, uchwalonym Uchwałą Nr LIII/630/18 Rady Miasta Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Szarlej – etap I, teren na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolami:
5KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy zbiorczej. 2GP – tereny garaży i parkingów. Przeznaczenie podstawowe: garaże zbiorowe, parkingi. Przeznaczenie uzupełniające:  budynki pomocnicze; 5ZN – tereny zieleni niskiej. Przeznaczenie podstawowe: zieleń niska. Przeznaczenie uzupełniające: tereny rolne, urządzenia sportowe, urządzenia służące poprawie kondycji fizycznej, place zabaw, ścieżki dydaktyczne itp.;

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie, uchwalonym Uchwałą Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, teren na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolami: C125 KDz – drogi zbiorcze. Przeznaczenie podstawowe: drogi zbiorcze. Przeznaczenie dopuszczające: wprowadzanie wjazdów, zjazdów, pasów włączeń i skrzyżowań, po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą drogi, lokalizowanie miejsc postojowych dla samochodów w formie zatok parkingowych, lokalizowanie ścieżek rowerowych, lokalizowanie zatok autobusowych, wiat przystankowych i kiosków, sytuowanie pasów zieleni izolacyjnej, możliwie w najbardziej zewnętrznej części pasa drogowego, lokalizowanie obiektów i urządzeń służących ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej; B 295 KDd, F 172 KDddrogi dojazdowe. Przeznaczenie podstawowe: drogi dojazdowe. Przeznaczenie dopuszczające: wprowadzanie wjazdów, zjazdów, pasów włączeń i skrzyżowań, po uprzednim uzgodnieniu
z zarządcą drogi, lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów w formie zatok parkingowych lub w formie parkingów przykrawężnikowych – przy jednym kierunku ruchu, lokalizowanie ścieżek rowerowych, lokalizowanie zatok autobusowych, wiat przystankowych i kiosków, sytuowanie pasów zieleni izolacyjnej, możliwie w najbardziej zewnętrznej części pasa drogowego, lokalizowanie obiektów i urządzeń służących ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej; B 158 ZC – tereny cmentarzy. Przeznaczenie podstawowe: tereny pod cmentarze, z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w tym kaplicami cmentarnymi. Przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej, tereny parkingów realizowanych wyłącznie w powiązaniu z przeznaczeniem podstawowym terenu; F 44 UK – tereny usług kultu religijnego. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów sakralnych. Przeznaczenie uzupełniające: tereny obiektów wielofunkcyjnych dla potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych, opieki społecznej, administracyjno-mieszkalnych.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie, uchwalonym Uchwałą Nr LIII/629/18 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Kozłowa Góra- tereny na wschód od ul. Tarnogórskiej teren na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem: 1-KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy lokalnej.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem dzierżawy są wydzielone części pasa drogowego położone w Piekarach Śląskich przy
ul. Karola Miarki, ul. Kalwaryjskiej, ul. Pokoju, ul. Biskupa Nankera oraz ul. Józefskiej zgodnie z załącznikiem mapowym (mapa ewidencyjna).

Cel dzierżawy: Obsługa użytkowników ruchu drogowego, w tym ustalenie zasad korzystania z części pasa drogowego wyłącznie przez pieszych i w ograniczonym zakresie przez pojazdy.

Wydzielone części pasa drogowego:

 1. ulica Karola Miarki – część pasa drogowego oznaczonego nr: 1, 2, 3, 4, 5,
 2. ulica Kalwaryjska (przy budynku nr 21) – część pasa drogowego oznaczonego nr: 1, 2, 3,
 3. ulica Kalwaryjska (przy cmentarzu) – część pasa drogowego oznaczonego nr: 1, 2, 3, 4,
 4. ulica Pokoju – część pasa drogowego oznaczonego nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
 5. ulica Biskupa Nankera – część pasa drogowego oznaczonego nr: 1, 2, 3,
 6. ulica Józefska – część pasa drogowego oznaczonego nr: 1,2,3.

Okres dzierżawy: 5 dni, tj. od 29 października 2021r. do 2 listopada 2021r.

Wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co w niniejszym postępowaniu określa się na kwotę 10,00 zł.

Uczestnicy przetargu, którzy przetarg wygrają zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy do dnia 28 października 2021 roku.
Warunkiem podpisania umowy dzierżawy jest okazanie dowodu wpłaty z tytułu uiszczenia czynszu dzierżawnego.

Podmioty, które w dniach od 29.10.2021 r. do 2.11.2021 r. będą prowadziły sprzedaż bez tytułu prawnego do gruntu będą zobowiązane do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień bezumownego korzystania stosownie do Zarządzenia Nr ORo.0050.740.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr ORo.0151-121/08 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla prowadzenia handlu na terenie Miasta Piekary Śląskie.

Wadium w ustalonej wysokości dla każdego stanowiska handlowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski S.A., numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Wadium można wnosić łącznie na kilka części wydzielonego pasa drogowego. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać nazwę ulicy i numer wydzielonego pasa drogowego, np. ul. Kalwaryjska (przy cmentarzu), miejsce nr 1.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet wpłaty za czynsz dzierżawny. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące dokumenty:

 • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
 • w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki),
 • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych
  nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości, warunkami przetargu oraz z warunkami umowy dzierżawy i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa
w przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z warunkami umowy dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, ul. Bytomska 92, pokój 208 oraz na stronie internetowej

www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2021 roku o godzinie 1000
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 84, w sali nr 201 (II piętro).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pokój 208,
tel. 32 39 39 343, fax. 32 39 39 352
Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej
www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

 

Załącznik do ogłoszenia nr 1:

L.p.  Obręb   Nazwa ulicy Nr wydzielonego pasa drogowego Powierzchnia wydzielonego pasa drogowego w m2 Cena wywoławcza za zajęcie wydzielonego pasa drogowego za okres od 29.10.2021r. do 2.11.2021r.  

[netto] *

 Wadium
1 Piekary Wielkie ul. Karola Miarki 1 12,00 (6×2) 800,00 70 zł
2 2 12,00 (6×2) 800,00 70 zł
3 3 12,00 (6×2) 800,00 70 zł
4 4 12,00 (6×2) 800,00 70 zł
5 5 12,00 (6×2) 800,00 70 zł
6 Piekary Wielkie ul. Kalwaryjska (przy budynku nr 21) 1 7,00 (3,5×2) 1000,00 100 zł
7 2 7,00 (3,5×2) 1000,00 100 zł
8 3 7,00 (3,5×2) 1000,00 100 zł
9 Piekary Wielkie ul. Kalwaryjska (przy cmentarzu) 1 6,00 (3×2) 1000,00 100 zł
10 2 6,00 (3×2) 1000,00 100 zł
11 3 6,00 (3×2) 1000,00 100 zł
12 4 6,00 (3×2) 1000,00 100 zł
13 Kozłowa Góra ul. Pokoju 1 12,00 (6×2) 200,00 40 zł
14 2 12,00 (6×2) 200,00 40 zł
15 3 12,00 (6×2) 200,00 40 zł
16 4 12,00 (6×2) 200,00 40 zł
17 5 12,00 (6×2) 200,00 40 zł
18 6 12,00 (6×2) 200,00 40 zł
19 7 12,00 (6×2) 200,00 40 zł
20 8 12,00 (6×2) 200,00 40zł
21 9 12,00 (6×2) 200,00 40 zł
22 10 12,00 (6×2) 200,00 40 zł
23 Brzozowice Kamień ul. Biskupa Nankera 1 6,00 (3×2) 400,00 60 zł
24 2 6,00 (3×2) 400,00 60 zł
25 3 6,00 (3×2) 400,00 60 zł
26 Piekary Wielkie ul. Józefska 1 7,00(3,5×2) 200,00 40 zł
27 2 7,00(3,5×2) 200,00 40 zł
28 3 7,00(3,5×2) 200,00 40 zł

* – do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj