Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościDzierżawaDzierżawa gruntu przy ul. Przemysłowa (I przetarg)

Opublikowano: 25.10.2021

Dzierżawa gruntu przy ul. Przemysłowa (I przetarg)

Dzierżawa gruntu przy ul. Przemysłowa (I przetarg).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza
pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich przy ulicy Przemysłowej.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

 •  działki nr 1810/434 i nr 3248/435 ark.1ROZB, obręb Brzeziny Śląskie, o łącznej powierzchni 1,8167 ha, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzone są księgi wieczyste GL1T/00059005/2 i GL1T/00059045/4,
 • własność: Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości zlokalizowane są w Piekarach Śląskich przy ulicy Przemysłowej. Najbliższą okolicę stanowi kompleks sąsiadujących ze sobą ogrodów rekreacyjnych, a od strony południowej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Teren będący przedmiotem dzierżawy jest ogrodzony, porośnięty zielenią nieurządzoną (krzewy, samosiejki).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie przyjętego Uchwałą Nr XIX/229/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie, na którym zlokalizowana są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolem 11-PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, składy, magazyny, bazy transportowe i logistyczne, stacje paliw płynnych, funkcja z zakresu obsługi i naprawy pojazdów, komisy samochodowe, hurtownie, funkcja usługowa z zakresu usług: handlu detalicznego, gastronomii, usług administrowania (takich jak: działalność biurowa, kurierska, pocztowa, finansowa, prawna, ubezpieczeniowa, turystyczna, informacyjna, reklamowa, obsługi rynku nieruchomości itp.) oraz drobnej działalności rzemiosła i usług (takich jak: naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, szewskie, krawieckie, fotograficzne, szklarskie, artystyczne, pralnie itp.), usługi wystawiennicze
i naukowo – techniczne, na terenach 1-PU, 8-PU, 9-PU, 10-PU – lokalizacja urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (zgodnie z wyznaczonymi granicami lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW). Przeznaczenie uzupełniające: garaże zbiorowe, podziemne
i wielopoziomowe, budynki pomocnicze.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych, stanowiących działki 1810/434 i nr 3248/435 o łącznej powierzchni 218 m2 pod drobne uprawy ogrodowe.

Okres dzierżawy:
Umowa dzierżawy na czas nieoznaczony, z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 35,00 zł netto rocznie.

Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co w niniejszym postępowaniu określa się na kwotę 10,00 zł.
Wylicytowany miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do końca każdego miesiąca kalendarzowego.
Wysokość czynszu może być co roku podwyższana o procentowy wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS na koniec roku kalendarzowego.

Wadium w wysokości 7,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 listopada 2021 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać nazwę ulicy oraz numer działki, na którą jest ono wnoszone.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszej wpłaty za czynsz dzierżawny. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium
nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące dokumenty:

 • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
 • w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki),
 • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych
  nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości oraz z warunkami umowy dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z warunkami umowy dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój 208 oraz na stronie internetowej www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, sala 207 (II piętro).
Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.
Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pok. 208,
tel. 32 39-39-343, fax. 32 39-39-352

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej
www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj