Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościDzierżawaDzierżawa gruntu przy ul. W. Roździeńskiego – II przetarg

Opublikowano: 17.12.2019

Dzierżawa gruntu przy ul. W. Roździeńskiego – II przetarg

Dzierżawa gruntu przy ul. W. Roździeńskiego – II przetarg.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony, na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych, 

położonych w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • działki nr 752/78 oraz nr 756/78, ark. 1-3DĄBR, obręb Brzeziny Śląskie o łącznej powierzchni 0,2505 ha, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny mieszkaniowe (Bz – 0,2245 ha, B – 0,0260 ha) dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzone są księgi wieczyste Nr GL1T/00044906/0 oraz Nr GL1T/00043523/4, dział III i IV ksiąg wieczystych wolny od wpisów,
  • własność: Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości zlokalizowane są w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego. Najbliższą okolicę stanowi kompleks sąsiadujących ze sobą ogrodów rekreacyjnych, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie przyjętego Uchwałą Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, teren na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolem: E 16Z – tereny zieleni nieurządzonej. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni wysokiej i niskiej. Przeznaczenie uzupełniające: tereny komunikacji. Przeznaczenie dopuszczalne: tereny zieleni urządzonej, tereny rekreacji, tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę część nieruchomości gruntowych, stanowiących działki nr 752/78 oraz nr 756/78 o powierzchni 207 m2 na cele rekreacyjne.

Okres dzierżawy:

Umowa dzierżawy na czas nieoznaczony, z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 24,00 zł netto miesięcznie.

Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co w niniejszym postępowaniu określa się na kwotę 10,00 zł.

Wylicytowany miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do końca każdego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość czynszu może być co roku podwyższana o procentowy wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS na koniec roku kalendarzowego.

 Wadium w wysokości 4,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2020 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać nazwę ulicy oraz numery działek, na które jest ono wnoszone.

 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszej wpłaty za czynsz dzierżawny. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące dokumenty:

  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
  • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości oraz z warunkami umowy dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Terminy przeprowadzonych przetargów:

pierwszy przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzono w dniu 6 listopada 2019 roku.

Z warunkami umowy dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój 201 oraz na stronie internetowej

www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, sala 201 (II piętro).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pok. 201,

tel. 32 39-39-343, fax. 32 39-39-352

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej

www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

 

 

 

 

 

 

 

 

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj