Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościDzierżawaDzierżawa nieruchomości przy ul. Śląskiej 1 – II przetarg

Opublikowano: 17.12.2019

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Śląskiej 1 – II przetarg

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Śląskiej 1 – II przetarg.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony, na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej, zabudowanej,

położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Śląskiej 1

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • działki nr 561/22 i nr 559/16, ark. 6-7, obręb Piekary Wielkie, o łącznej pow. 0,0763ha, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane (Bi – 0,0763 ha), dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr GL1T/00084903/1, dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów,
  • własność: Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w Piekarach Śląskich przy ulicy Śląskiej 1. W okolicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługowa. Na nieruchomościach znajduje się dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek o powierzchni użytkowej 478,04m2, powierzchni zabudowy 217 m2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie przyjętego Uchwałą Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, teren na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolem B 125U – tereny usług, Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów handlu detalicznego i gastronomii, obiektów administracji, turystyki, oświaty, zdrowia, łączności kultury, centrów wystawienniczych. Przeznaczenie uzupełniające: zgodnie z ustaleniami zapisanymi w § 10, ust. 3, pkt 3.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej
478,04 m2, łączna powierzchnia działek 763 m2 w celu prowadzenia działalności usługowej.

Okres dzierżawy:

Umowa dzierżawy na czas nieoznaczony, z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1.200,00 zł netto miesięcznie.

Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co w niniejszym postępowaniu określa się na kwotę 20,00 zł.

Wylicytowany miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do końca każdego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość czynszu może być co roku podwyższana o procentowy wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS na koniec roku kalendarzowego.

Wadium w wysokości 240,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2020 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać nazwę ulicy oraz numery działek, na które jest ono wnoszone.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszej wpłaty za czynsz dzierżawny. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące dokumenty:

  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
  • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości oraz z warunkami umowy dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Terminy przeprowadzonych przetargów:

pierwszy przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzono w dniu 7 listopada 2019 roku.

Z warunkami umowy dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój 201 oraz na stronie internetowej

www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

 Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, sala 201 (II piętro).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pok. 201,

tel. 32 39-39-343, fax. 32 39-39-352

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej

www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

 

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj