Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościDzierżawaDzierżawa terenu przy ul. Gen. J. Ziętka – rokowania

Opublikowano: 27.01.2020

Dzierżawa terenu przy ul. Gen. J. Ziętka – rokowania

Dzierżawa terenu przy ul. Gen. J. Ziętka – rokowania.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza
rokowania po drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej,
położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka

1.    Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
– działka nr 1498/1, ark. 6-7, o powierzchni 0,5147 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe oraz droga (Bz – 0,4968 ha, dr – 0,0179), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1T/00044200/1, dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów,
– własność: Gmina Piekary Śląskie.

2.    Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka. W jej najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Teren przeznaczony do oddania w dzierżawę znajduje się pomiędzy budynkami nr 23 i 25 przy ul. Gen. Jerzego Ziętka, na terenie znajduje się zieleń.

3.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie przyjętego Uchwałą Nr LIII/517/06 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym teren, na którym zlokalizowany jest przedmiot dzierżawy oznaczony jest symbolem 109MW – tereny zabudowy mieszkaniowej i wielorodzinnej. Przeznaczenie podstawowe: tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Przeznaczenie uzupełniające: tereny usług, handlu i administracji oraz tereny urządzeń transportu samochodowego: parkingi, zespoły murowanych garaży dla samochodów osobowych w ilości nie mniej niż 10 boksów, wielopoziomowych garaży podziemnych realizowanych wyłącznie w powiązaniu z inwestycją zgodną z przeznaczeniem podstawowym terenu lub jako uzupełnienie istniejącego zagospodarowania terenu.

4. Przedmiot rokowań:
Przedmiotem rokowań jest oddanie w dzierżawę część nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1498/1 o powierzchni 12 m2 z przeznaczeniem pod ustawienie tablicy reklamowej o powierzchni tablicy do 12 m2.

5. Okres dzierżawy:
Umowa dzierżawy na czas nieoznaczony, z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

6. Wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego wynosi 250,00 zł netto miesięcznie.
Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.
Wylicytowany miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest z góry w terminie do 20-go każdego miesiąca.
Wysokość czynszu może być co roku podwyższana o procentowy wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS na koniec roku kalendarzowego.

7. Terminy przeprowadzonych przetargów:
– pierwszy przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzono w dniu 19 września 2019 roku,
– drugi przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzono w dniu 3 grudnia 2019 roku.

8. Zaliczka:
Zaliczkę w wysokości 50,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski S.A., numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2020 roku. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu zaliczki należy obowiązkowo podać: rokowania na dzierżawę gruntu oznaczonego działką nr 1498/1 położonego przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet pierwszej wpłaty za czynsz dzierżawny. Osobom, które rokowań nie wygrają zaliczka zostanie zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

9. Termin i miejsce składania pisemnych ofert udziału w rokowaniach:
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej do dnia 3 marca 2020 roku do godziny 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 201 (II piętro).
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w nieprzezroczystej zamkniętej kopercie z napisem: „Rokowania – dzierżawa gruntu oznaczonego działką nr 1498/1 położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka o pow. 12 m2 powinno zawierać:
– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
– datę sporządzenia zgłoszenia,
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– proponowaną cenę miesięcznego czynszu dzierżawnego i sposób jej zapłaty,
– kopię dowodu wpłaty zaliczki;

10. Termin i miejsca przeprowadzenia rokowań:
Rokowania – część jawna – odbędzie się w dniu 10 marca 2020 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pokój 201.
Po zakwalifikowaniu zgłoszeń do ustnej części rokowań, komisja przeprowadzi ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

11. Uczestnicy rokowań:
W rokowaniach mogą wziąć udział osoby, które złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, zgodnie z pkt 9 niniejszego ogłoszenia, a ponadto wpłacą zaliczkę w wyznaczonym terminie i w wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji w dniu rokowań, w chwili rozpoczęcia części jawnej, następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia rokowań), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– oświadczenie o nieposiadaniu zaległości finansowych – w tym o charakterze cywilnoprawnym lub podatkowym – wobec Gminy Piekary Śląskie lub jej jednostek organizacyjnych,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości oraz z warunkami umowy dzierżawy i że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo.

12. Inne informacje:
–  uczestnicy rokowań zawiadomieni zostaną ustnie o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu;

Prezydentowi  Miasta Piekary Śląskie przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania dzierżawcy
Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pokój 201,
tel. 32 39 39 343, fax. 32 39 39 352
Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej
www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj