Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieLokal mieszkalny przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 72/II/2 – II przetarg

Opublikowano: 09.01.2020

Lokal mieszkalny przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 72/II/2 – II przetarg

Lokal mieszkalny przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 72/II/2 – II przetarg.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności ułamkowej, niewydzielonej części działki gruntu, położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 72/II/2

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:

  • lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 72, klatka II przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka w Piekarach Śląskich, o pow. 33,50 m2. Dla lokalu w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach założona została księga wieczysta KW Nr GL1T/00078985/4. Własność: Gmina Piekary Śląskie. Dział III księgi wieczystej zawiera wpis roszczenia: Roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie wstawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie;
  • działki gruntu nr 1187/169, nr 1190/169, nr 1182/169 i nr 1186/169, ark. mapy 2 d. 7 o łącznej powierzchni 0,3757 ha, obręb Piekary Wielkie, zabudowane budynkiem mieszkalnym położonymi przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka 72, zapisane w księdze wieczystej KW Nr GL1T/00017945/7 znajdującej się w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Własność: właściciele wyodrębnionych lokali. Dział III księgi wieczystej – „Prawa, roszczenia i ograniczenia” zawiera wpisy: „Wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym” oraz „Roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie wstawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”. Dział IV księgi wieczystej – „Hipoteka” zawiera wpis „Wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym.”

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze budynku (mieszkanie środkowe); wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną, ogrzewanie centralne, miejskie. Powyższy lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 33,50 m2. We wszystkich pomieszczeniach ściany i sufity są  malowane. W kuchni i łazience ściany częściowo wyłożone są płytkami ceramicznymi.  W pokojach i przedpokoju na podłodze wylewki betonowe przykryte gumolitem, a w kuchni i łazience – płytki ceramiczne. Stolarka okienna wymieniona na PCV. Drzwi wewnętrzne płytowe szklone (stare), drzwi wejściowe płytowe (stare). Mieszkanie niezamieszkałe, do remontu. Ułamkowa niewydzielona część działki gruntu przynależna do lokalu wynosi 1293/100000, co stanowi 48,58 m2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie uchwalonym uchwałą Nr LIII/517/06  Rady Miasta w  Piekarach Śląskich dnia 31.05.2006 r. przedmiotowy teren przewidziany jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej funkcja podstawowa: tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami  towarzyszącymi ; funkcja uzupełniająca: tereny usług, handlu i administracji, tereny urządzeń transportu samochodowego, parkingi  i zespoły murowanych garaży dla samochodów osobowych w ilości nie mniej niż 10 boksów, wielopoziomowych garaży nadziemnych i podziemnych realizowanych wyłącznie w powiązaniu z inwestycją zgodną z przeznaczeniem podstawowym terenu lub jako uzupełnienia istniejącego zagospodarowania terenu.

Terminy przeprowadzonych przetargów:

Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzono w dniu 15 października 2019 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70.000,00 zł.

  – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości, tj. nie mniej niż 700,00 zł.

Zbycie nieruchomości następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) i zgodnie z art.43 ust.1 pkt.10 ustawy jest zwolnione z podatku od towarów i usług.

Wadium w wysokości 7.000,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski S. A. nr rachunku: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  7 lutego 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy podać adres lokalu mieszkalnego, na który jest ono wnoszone.

 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano jego wpłaty.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące dokumenty:

  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
  • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
  • oświadczenie, że oferent przyjął do wiadomości, iż w/w lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, i że nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń ani obecnie, ani w przyszłości,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo, upoważnienie do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, sala 207 (II piętro).

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży lokalu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Nabywca przejmuje nieruchomość lokalową w stanie istniejącym.

Wysokość rocznej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności wynosi 14,09 zł i płatna jest do dnia 31 marca każdego roku, przez okres 20 lat.

Cudzoziemców wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.

 

Informacji udziela:

 Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej

Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92 – pok. 212,   tel. 32 77 61 457, fax 32 39 39 352

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej:

www.biznes.piekary.pl → zakładka „Ogłoszenia” → „Przetargi dotyczące nieruchomości”

Pliki do pobrania

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj