Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościNajemNajem lokalu użytkowego przy ul. Gen. F. Kleeberga – I przetarg (159,32 m2)

Opublikowano: 05.10.2021

Najem lokalu użytkowego przy ul. Gen. F. Kleeberga – I przetarg (159,32 m2)

Najem lokalu użytkowego przy ul. Gen. F. Kleeberga – I przetarg (159,32 m2).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza
pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Franciszka Kleeberga 1

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

 • lokal użytkowy o pow. 159,32 m2, w tym powierzchnia lokalu: 128,83 m2 oraz powierzchnia piwnicy 30,49 m2, położony jest w budynku mieszkalnym nr 1 przy ulicy Gen. Franciszka Kleeberga,
 • budynek położony przy ulicy Gen. Franciszka Kleeberga 1 znajduje się na nieruchomości oznaczonej działką nr 717/64, ark. 3-8, obręb Piekary Wielkie, o powierzchni 0,1913 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe (B), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00046594/3.
 • własność: Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku nr 1 przy ulicy Gen. Franciszka Kleeberga.
Na parterze w/w budynku znajdują się również inne lokale użytkowe, a pozostałe lokale w tym budynku to lokale mieszkalne. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, c.w.u. Powyższy lokal użytkowy składa się z 15 pomieszczeń, tj. sali sprzedaży, jednego pomieszczenia usytuowanego na przodzie sklepu, 9 pomieszczeń usytuowanych na zapleczu lokalu, w tym dwa pomieszczenia sanitarne, 4 pomieszczeń komunikacyjnych oraz dwóch piwnic. Lokal wyposażony jest w stolarkę okienną i drzwiową wykonaną z PCV. Ściany lokalu pokryte są panelami, kafelkami, lamperią oraz tynkiem wapienno-cementowym. Podłogi z płytek, w jednym pomieszczeniu panele. Główne wejście do lokalu znajduje się z tyłu budynku. Lokal do remontu.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie, przyjętego Uchwałą Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka oznaczony jest symbolem C46MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, Przeznaczenie podstawowe: tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Przeznaczenie uzupełniające: tereny usług, handlu i administracji, tereny urządzeń transportu samochodowego: parkingi, zespoły murowanych garaży dla samochodów osobowych w ilości nie mniej niż 10 boksów, wielopoziomowych garaży nadziemnych i podziemnych realizowanych wyłącznie w powiązaniu z inwestycją zgodną z przeznaczeniem podstawowym terenu lub jako uzupełnienie istniejącego zagospodarowania terenu.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 159,32 m2,  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub gastronomicznej (z wyłączeniem usług bankowych, ubezpieczeniowych, finansowych i pocztowych).

Okres najmu:

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wywoławcza wysokość czynszu najmu wynosi 1.132,00 zł netto miesięcznie.

Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co w niniejszym postępowaniu określa się na kwotę 20,00 zł.

Wylicytowany miesięczny czynsz najmu płatny jest z góry w terminie do 20-go każdego miesiąca.

Wysokość czynszu może być co roku podwyższana o procentowy wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS na koniec roku kalendarzowego.

Wysokość czynszu najmu ustalona w przetargu zostanie podwyższona o 20% w przypadku prowadzenia działalności handlowej, której przedmiotem jest sprzedaż wyrobów o zawartości alkoholu powyżej 18%.

Wadium w wysokości 226,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski S.A.,  numer  konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525  w  nieprzekraczalnym  terminie  do   dnia  1 listopada 2021 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać: przetarg lokal użytkowy ul. Gen. Franciszka Kleeberga 1.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszej wpłaty za czynsz najmu. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące dokumenty:

 • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
 • w przypadku spółki cywilnej –  umowa spółki cywilnej wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki),
 • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz z warunkami umowy najmu i nie wnoszeniu uwag i zastrzeżeń,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie o nieposiadaniu zaległości finansowych – w tym o charakterze cywilnoprawnym lub podatkowym – wobec Gminy Piekary Śląskie lub jej jednostek organizacyjnych,
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi wystawione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich (ważne 1 miesiąc przed dniem przeprowadzenia przetargu),
 • oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako Najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z warunkami umowy najmu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej,
ul. Bytomska 92, pokój 208 oraz na stronie internetowej:
www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Najem”

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada  2021 roku o godzinie 11:00
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, sala 207 (II piętro).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pokój 208,
tel. 32 39 39 343, fax. 32 39 39 352
Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej.

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj