Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościNajemNajem lokalu użytkowego przy ul. Oświęcimskiej 1 – I przetarg

Opublikowano: 17.12.2019

Najem lokalu użytkowego przy ul. Oświęcimskiej 1 – I przetarg

Najem lokalu użytkowego przy ul. Oświęcimskiej 1 – I przetarg.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego,

położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Oświęcimskiej 1

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • lokal użytkowy o pow. 76,40 m2, położony jest w budynku mieszkalnym nr 1 przy ulicy Oświęcimskiej w Piekarach Śląskich,
  • budynek położony przy ulicy Oświęcimskiej znajduje się na nieruchomości oznaczonej działką nr 1079/28, ark. 2-4BRZ, obręb Brzozowice Kamień, o powierzchni 0,3157 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe oraz grunty orne (B – 0,1947 ha, RIVa – 0,1210 ha), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1T/00092193/9, dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów,

–    własność: Gmina Piekary Śląskie.

 Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku nr 1 przy ulicy Oświęcimskiej. Wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Powyższy lokal użytkowy składa się z 6 pomieszczeń w tym WC. Okna oraz drzwi drewniane. W oknach na zapleczu drewniane okiennice. Wejście do lokalu znajduje się od ulicy Oświęcimskiej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie, przyjętego Uchwałą Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka oznaczony jest symbolem F16U – tereny usług. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów handlu detalicznego i gastronomii, obiektów administracji, turystyki, oświaty, zdrowia, łączności, kultury, centrów wystawienniczych. Przeznaczenie uzupełniające: zgodne z ustaleniami zapisanymi w § 10, ust. 3, pkt 3.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 76,40 m2,  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub gastronomicznej (z wyłączeniem usług bankowych, ubezpieczeniowych, finansowych i pocztowych).

Okres najmu:

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wywoławcza wysokość czynszu najmu wynosi 630,00 zł netto miesięcznie.

Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co w niniejszym postępowaniu określa się na kwotę 10,00 zł.

Wylicytowany miesięczny czynsz najmu płatny jest z góry w terminie do 20-go każdego miesiąca.

Wysokość czynszu może być co roku podwyższana o procentowy wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS na koniec roku kalendarzowego.

Wysokość czynszu najmu ustalona w przetargu zostanie podwyższona o 20% w przypadku prowadzenia działalności handlowej, której przedmiotem jest sprzedaż wyrobów o zawartości alkoholu powyżej 18%.

 Wadium w wysokości 120,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski S.A.,  numer  konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia 29 stycznia 2020 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać: przetarg lokal użytkowy ul. Oświęcimska 1.

 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszej wpłaty za czynsz najmu. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące dokumenty:

  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
  • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz z warunkami umowy najmu i nie wnoszeniu uwag i zastrzeżeń,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie o nieposiadaniu zaległości finansowych – w tym o charakterze cywilnoprawnym lub podatkowym – wobec Gminy Piekary Śląskie lub jej jednostek organizacyjnych,
  • zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi wystawione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich (ważne 1 miesiąc przed dniem przeprowadzenia przetargu),
  • oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo.

Z warunkami umowy najmu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, ul. Bytomska 92, pokój 201 oraz na stronie internetowej:

www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Najem”

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2020 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, sala 201 (II piętro).

 Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.

 

Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pokój 201,

tel. 32 39 39 343, fax. 32 39 39 352

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej

www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Najem”

 

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj