Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościNajemNajem lokalu użytkowego przy ulicy Bytomskiej 65-I przetarg (126,60 m2)

Opublikowano: 05.10.2021

Najem lokalu użytkowego przy ulicy Bytomskiej 65-I przetarg (126,60 m2)

Najem lokalu użytkowego przy ulicy Bytomskiej 65-I przetarg (126,60 m2).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza
pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 65

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
– lokal użytkowy o pow. 126,60 m2, położony jest w budynku nr 65 przy ulicy Bytomskiej
w Piekarach Śląskich,
– budynek położony przy ulicy Bytomskiej 65 znajduje się na nieruchomości oznaczonej działką
nr 293/24, ark. 12-2, obręb Piekary Wielkie, o powierzchni 0,0579 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe oraz droga (B – 0,0380 ha, dr – 0,0199 ha), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1T/00020324/2, dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów
– własność: Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku nr 65 przy ulicy Bytomskiej. Wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Powyższy lokal użytkowy składa się z 8 pomieszczeń, długiego korytarza z wnęką, zaplecza sanitarnego oraz WC. Okna z tyłu lokalu są drewniane i okratowane. Okna frontowe osadzone są w metalowej ramie, drzwi frontowe drewniane oraz metalowe drzwi na zapleczu lokalu. Podłogi w lokalu w części są wykafelkowane a w części położona jest wylewka. Ściany otynkowane, w głównym pomieszczeniu w części położone są kafelki. Wejście do lokalu znajduje się od strony chodnika. Lokal do remontu.
UWAGA: Przyszły Najemca lokalu zobowiązany będzie do zapewnienia dostępu do węzła sanitarnego Najemcy sąsiadującego lokalu.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie, przyjętego Uchwałą Nr LIII/630/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Szarlej – etap I teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka oznaczony jest symbolami: 2-MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi (za wyjątkiem usług z zakresu opieki zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, oświaty na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 7-MWU, 9-MWU). Przeznaczenie uzupełniające: garaże podziemne i wielopoziomowe. 7-KDZ i 5-KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy zbiorczej.

Przedmiot przetargu:
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 126,60 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej (w tym usługi bankowe, ubezpieczeniowe, finansowe i pocztowe) lub gastronomicznej .

Okres najmu:
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wywoławcza wysokość czynszu najmu wynosi 2.644,67 zł netto miesięcznie.

Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co w niniejszym postępowaniu określa się na kwotę 20,00 zł.
Wylicytowany miesięczny czynsz najmu płatny jest z góry w terminie do 20-go każdego miesiąca.
Wysokość czynszu może być co roku podwyższana o procentowy wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS na koniec roku kalendarzowego.
Wysokość czynszu najmu ustalona w przetargu zostanie podwyższona o 20% w przypadku prowadzenia działalności handlowej, której przedmiotem jest sprzedaż wyrobów o zawartości alkoholu powyżej 18%.
Wadium w wysokości 300,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski S.A., numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
1 listopada 2021 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać: przetarg lokal użytkowy ul. Bytomska 65.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszej wpłaty za czynsz najmu. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz z warunkami umowy najmu i nie wnoszeniu uwag i zastrzeżeń,
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– oświadczenie o nieposiadaniu zaległości finansowych – w tym o charakterze cywilnoprawnym lub podatkowym – wobec Gminy Piekary Śląskie lub jej jednostek organizacyjnych,
– zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi wystawione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich (ważne 1 miesiąc przed dniem przeprowadzenia przetargu),
– oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa
w przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako Najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z warunkami umowy najmu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, ul. Bytomska 92, pokój 208 oraz na stronie internetowej:
www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Najem”

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2021 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, sala 207 (II piętro).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pokój 208,
tel. 32 39 39 343, fax. 32 39 39 352
Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj