Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościDzierżawaDzierżawa części nieruchomości gruntowych w okresie od 29.10.2021 r. do 2.11.2021 r. (cmentarze przy ul. Gen. J. Ziętka i ul. Bp. H. Bednorza) – przetarg

Opublikowano: 20.09.2021

Dzierżawa części nieruchomości gruntowych w okresie od 29.10.2021 r. do 2.11.2021 r. (cmentarze przy ul. Gen. J. Ziętka i ul. Bp. H. Bednorza) – przetarg

Dzierżawa części nieruchomości gruntowych w okresie od 29.10.2021 r. do 2.11.2021 r. (cmentarze przy ul. Gen. J. Ziętka i ul. Bp. H. Bednorza) – przetarg.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza
pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na oddanie w dzierżawę na okres pięciu dni części nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:

  • Gen. Jerzego Ziętka – działka nr 1900/206 o pow. 0,2600 ha, ark. 9-3, obręb Piekary Wielkie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1T/00035559/6,
  • Biskupa Herberta Bednorza – działka nr 7 o pow. 0,1110 ha, ark. 2-10DĄBR., obręb Brzeziny Śląskie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne oraz inne tereny komunikacyjne (RIVa, Ti), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00050691/4,
  • własność: Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości zlokalizowane są w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka oraz ul. Biskupa Herberta Bednorza. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się cmentarze.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie, uchwalonym Uchwałą Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, teren na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolami: B 301 KDw – tereny dróg wewnętrznych Przeznaczenie podstawowe: tereny dróg wewnętrznych. Przeznaczenie dopuszczające: adaptacja istniejących dróg wewnętrznych z możliwością przebudowy i modernizacji, wprowadzanie 1 wjazdu i 1 wejścia na posesję, lokalizacja miejsc postojowych dla samochodów w sposób nie utrudniający ruchu kołowego i pieszego, lokalizowanie ścieżek rowerowych;

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie, uchwalonym Uchwałą Nr XIX/229/20 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie teren na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolami:  3-ZI– tereny zieleni izolacyjnej. Przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna. 

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem dzierżawy są części nieruchomości gruntowych położonych w Piekarach Śląskich, a wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia i wskazane na załącznikach mapowych (mapy ewidencyjne).

Cel dzierżawy: ustawienie stoisk handlowych pod handel kwiatami, zniczami i stroikami, a także wyrobami cukierniczymi

Okres dzierżawy: 5 dni, tj. od 29 października 2021r. do 2 listopada 2021r.

Wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co w niniejszym postępowaniu określa się na kwotę 10,00 zł.

Uczestnicy przetargu, którzy przetarg wygrają zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy do dnia 28 października 2021 roku.

Warunkiem podpisania umowy dzierżawy jest okazanie dowodu wpłaty z tytułu uiszczenia czynszu dzierżawnego.

Podmioty, które w dniach od 29.10.2021r. do 2.11.2021r. będą prowadziły sprzedaż bez tytułu prawnego do gruntu będą zobowiązane do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień bezumownego korzystania stosownie do Zarządzenia Nr ORo.0050.740.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr ORo.0151-121/08 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla prowadzenia handlu na terenie Miasta Piekary Śląskie.

Wadium w ustalonej wysokości dla każdego stanowiska handlowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski S.A., numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Wadium można wnosić łącznie na kilka części wydzielonego pasa drogowego. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać nazwę ulicy i numer wydzielonego pasa drogowego, np. ul. Gen. Jerzego Ziętka, miejsce nr 1.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet wpłaty za czynsz dzierżawny. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące dokumenty:

  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
  • w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki),
  • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości, warunkami przetargu oraz z warunkami umowy dzierżawy i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z warunkami umowy dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, ul. Bytomska 92, pokój 208 oraz na stronie internetowej www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2021 roku o godzinie 1000
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 84, w sali nr 201 (II piętro).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pokój 208,
tel. 32 39 39 343, fax. 32 39 39 352

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej
www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

 

Załącznik do ogłoszenia nr 1:

L.p. Obręb Nazwa ulicy Nr stoiska Powierzchnia stoiska w m2 Cena wywoławcza zł [netto] * Wadium
1 Piekary Wielkie ul. Gen. Jerzego Ziętka 1 8,00 (4×2) 800,00 80 zł
2 2 8,00 (4×2) 800,00 80 zł
3 3 8,00 (4×2) 800,00 80 zł
4 4 8,00 (4×2) 800,00 80 zł
5 5 8,00 (4×2) 800,00 80 zł
6 Brzeziny Śląskie ul. Biskupa Herberta Bednorza 1 10,00 (5×2) 400,00 50 zł
7 2 10,00 (5×2) 400,00 50 zł
8 3 10,00 (5×2) 400,00 50 zł

 

* – do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj