Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieNieruchomość gruntowa przy ul. F. Kotuchy – sprzedaż (I przetarg)

Opublikowano: 20.10.2020

Nieruchomość gruntowa przy ul. F. Kotuchy – sprzedaż (I przetarg)

Nieruchomość gruntowa przy ul. F. Kotuchy – sprzedaż (I przetarg).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej przy ulicy Franciszka Kotuchy w Piekarach Śląskich.

Numer działki Powierzchnia Numer
księgi
wieczystej
Powierzchnia
łączna
Cena wywoławcza nieruchomości netto Wadium
1093/26
1091/26
1092/26
1090/26
1088/26
1089/26
6599 m2
2472 m2
2474 m2
619 m2
2625 m2
2583 m2
GL1T/00052508/9 2,8068 ha 3.000.000 PLN 300.000 PLN
1097/20
1099/20
1187 m2
9509 m2
GL1T/00052492/3

– o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 30.000 zł,
– do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%,
– działki ewidencyjnie położone są w obrębie obręb Brzeziny Śląskie, ark. 1-5DĄBR oraz ark. 1-2DĄBR, stanowią użytek gruntowy oznaczony symbolem Bz –tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, działy III i  IV ksiąg wieczystych GL1T/00052508/9 i GL1T/00052492/3 wolne są od wpisów (obciążeń), nieruchomości nie stanowią zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie,
– własność – Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Piekarach Śląskich – Brzezinach Śląskich, przy ulicy Franciszka Kotuchy oraz ulicy Harcerskiej (DK 94), po północnej i wschodniej stronie nieruchomości usytuowana jest zabudowa produkcyjno-usługowa, po stronie południowej – osiedle mieszkaniowe, a po stronie zachodniej – schron przeciwlotniczy oraz teren gminnych ogródków działkowych. Obszar terenu inwestycyjnego obejmuje osiem działek gruntowych, o nieregularnym kształcie, lecz dogodnym do zabudowy, obszar nieruchomości w znacznej części porośnięty zielenią nieurządzoną: drzewa i krzewy – ewentualna likwidacja poszczególnych elementów zieleni, w związku z realizacją inwestycji, może nastąpić na koszt inwestora, po uzyskaniu prawem przewidzianych pozwoleń.
Teren nie wykazuje znacznych różnicy wysokości niemniej występują lokalne obniżenia i wyniesienia gruntu.
Wzdłuż wschodniej granicy, w obszarze nieruchomości, przebiega sieć elektroenergetyczna średniego napięcia; w ulicy Kotuchy przebiega sieć gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna natomiast sieć wodociągowa usytuowana jest w rejonie północno-wschodniego naroża nieruchomości. Szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej oraz warunki podłączenia do infrastruktury technicznej mając na uwadze planowaną inwestycję należy uzyskać od poszczególnych gestorów sieci, wszelkie prace w pobliżu sieci należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem danego gestora, wobec posadowienia urządzeń infrastruktury podziemnej należy zachować bezpieczne odległości od ich przebiegu, nabywca zobowiązany jest ponadto umożliwić gestorom wejście na nieruchomość w celu konserwacji lub usunięcia powstałej awarii; nie wyklucza się, iż na nieruchomości mogą występować urządzenia infrastruktury technicznej nie wykazane na mapie sieci uzbrojenia terenu dostępnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Piekarach Śląskich.
Z chwilą stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji ustali opłatę adiacencką.

Skomunikowanie nieruchomości:

Teren od strony wschodniej, w środkowym i południowym obszarze (działki nr 1093/26, nr 1092/26, nr 1090/26 i 1089/26) posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. F. Kotuchy natomiast działki nr 1097/20 i nr 1099/20 nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ul. F. Kotuchy.
Skomunikowanie terenu inwestycyjnego z drogą publiczną ulicą Franciszka Kotuchy możliwe będzie bezpośrednio poprzez budowę zjazdu z drogi publicznej ul. F. Kotuchy po uzyskaniu od zarządcy drogi (Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie) decyzji na zjazd.
Lokalizacja zjazdu winna uwzględniać warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze Brzeziny Śląskie (Uchwała Nr XIX/229/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lutego 2020 r.).
Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 11-PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej natomiast niewielki (ok. 90 m2), południowo-wschodni obszar działki nr 1093/26 położony jest na obszarze oznaczonym symbolem 3-KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej. W obszarze terenu inwestycyjnego, od strony południowej i wschodniej wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami zawartymi w Uchwale Nr XIX/229/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie.

Ulgi w podatku od nieruchomości:

Inwestor ponosząc koszty kwalifikowane w określonej wysokości oraz tworząc określoną ilość miejsc pracy może na podstawie Uchwały nr XXIV/321/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Piekary Śląskie ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli lub ich części powstałych w wyniku realizacji inwestycji początkowej.

Wysokość wadium:

Wadium w wysokości 300.000 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2020 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy podać lokalizację nieruchomości (np. wadium przetarg ul. Franciszka Kotuchy) na które jest ono wnoszone. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż   6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych    w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń,
– oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.
Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro).

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Stosownie do art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Informacji udziela:

Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92; pokój 212,
tel. 32 7761 457, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl
www.biznes.piekary.pl

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj