Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieNieruchomość gruntowa przy ul. Podmiejskiej (KSSE) – oddanie w użytkowanie wieczyste (I przetarg)

Opublikowano: 13.01.2020

Nieruchomość gruntowa przy ul. Podmiejskiej (KSSE) – oddanie w użytkowanie wieczyste (I przetarg)

Nieruchomość gruntowa przy ul. Podmiejskiej (KSSE) – oddanie w użytkowanie wieczyste (I przetarg).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony

na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Podmiejskiej,

na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Tyskiej.

 

 

Numer

działki

Powierzchnia

działki

Numer księgi wieczystej Cena wywoławcza

nieruchomości netto

Wadium
905/35

999/35

0,1730 ha

0,2088 ha

GL1T/00049584/1

GL1T/00084943/3

450.000,00 PLN 45.000 PLN
Razem:

0,3818 ha

 

 • o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 4.500 zł,
 • do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%,
 • w cenie wywoławczej nieruchomości zawarte jest wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) na nieruchomości gminnej w kwocie 35.591,00 zł netto,
 • działki położone są ewidencyjnie w obrębie Piekary Wielkie, ark. 13-6, oznaczone użytkiem gruntowym o symbolu Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, działy III i IV w/w ksiąg wieczystych wolne są od wpisów (obciążeń), nieruchomości nie stanowią zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie, właścicielem nieruchomości jest Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Tyskiej w Piekarach Śląskich, usytuowana jest pomiędzy asfaltową drogą wewnętrzną komunikującą z ul. Podmiejską tereny inwestycyjne KSSE a drogą wojewódzką nr 911, teren obejmujący ww. działki posiada kształt zbliżony do trójkąta. W odległości około 1 km przebiega autostrada A-1 natomiast węzeł drogowy Piekary usytuowany jest w odległości około 1,3 km od nieruchomości. Nieruchomość usytuowana jest w sąsiedztwie niezabudowanych terenów inwestycyjnych, terenu ogródków działkowych, obiektu handlowo-usługowego przy ul. K. Miarki oraz zabudowy przemysłowo-usługowej przy ul. Zakładowej, w dalszej odległości obszar Strefy Aktywności Gospodarczej w Piekarach Śląskich oraz tereny zielone nie przewidziane pod zabudowę. Obszar nieruchomości ze spadkiem w kierunku południowo – wschodnim, występują miejscowo nierówności, porośnięty zielenią nieurządzoną, pojedynczymi drzewami i krzewami. Wzdłuż północno-wschodniej granicy, w obszarze terenu drogi wewnętrznej przebiega sieć wodociągowa ø250, sieć kanalizacji deszczowej ø315 oraz sieć kanalizacji sanitarnej ø200.

Szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać od poszczególnych gestorów sieci, wszelkie prace w pobliżu sieci należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem danego gestora, wobec posadowienia urządzeń infrastruktury podziemnej należy zachować bezpieczne odległości od ich przebiegu, nabywca zobowiązany jest ponadto umożliwić gestorom wejście na nieruchomość w celu konserwacji lub usunięcia powstałej awarii. Nie wyklucza się, iż na nieruchomości mogą występować urządzenia infrastruktury technicznej nie wykazane na mapie sieci uzbrojenia terenu dostępnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Piekarach Śląskich,

Z chwilą stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji ustali opłatę adiacencką.

Skomunikowanie nieruchomości:

Skomunikowanie nieruchomości z drogą publiczną – ulicą Podmiejską – odbywać się będzie asfaltową drogą wewnętrzną biegnącą od ulicy Podmiejskiej na obszarze działek nr 866/48, nr 577/48, nr 869/35 i nr 907/35 stanowiących własność / użytkowanie wieczyste Gminy Piekary Śląskie.

Zapewnienie dostępu do drogi publicznej będzie polegało na ustanowieniu służebności gruntowej (drogi koniecznej) w pasie terenu o szerokości 7 m i długości 339 m oraz w obszarze o kształcie prostokąta o wymiarach 7,5 m x 50 m – w przedmiotowym obszarze możliwe będzie urządzenie zjazdu na działki nr 905/35 i 999/35 stosownie do treści Zarządzenia Nr ORo.0050.754.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00049582/7 oraz obciążającej nieruchomość gruntową będącą przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00077350/7. Powierzchnia terenu na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa wynosi łącznie 2748 m2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1-PU/UC – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 (Uchwała Nr LIII/630/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Szarlej – etap I).

Ulgi w podatku od nieruchomości:

Inwestor ponosząc koszty kwalifikowane w określonej wysokości oraz tworząc określoną ilość miejsc pracy może na podstawie Uchwały nr XXIV/321/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Piekary Śląskie ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli lub ich części powstałych w wyniku realizacji inwestycji początkowej.

Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości.

Użytkownik wieczysty pod rygorem żądania przez dotychczasowego właściciela rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu, stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości w sposób i w terminach określonych poniżej:

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość gruntową należy zagospodarować poprzez budowę budynku lub budynków o łącznej powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000 m2 oraz wybudowanie na terenie nieruchomości obiektów i urządzeń towarzyszących w postaci np. ciągów komunikacyjnych, infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z planowanych budynków i budowli, itp.

Zagospodarowanie nieruchomości musi być zgodne z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 1. Terminy zagospodarowania nieruchomości.
 • użytkownika wieczystego zobowiązuje się do rozpoczęcia inwestycji, tj. uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę budynku (budynków) o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż wskazana w punkcie 6.1. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w terminie 12 miesięcy od dnia oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • użytkownika wieczystego zobowiązuje się do zakończenia inwestycji, tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku (budynków) o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż wskazana w punkcie 6.1. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w terminie 48 miesięcy od dnia oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Za zrealizowanie inwestycji w terminie i zgodnie ze sposobem określonym w umowie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste uważać się będzie spełnienie łącznie następujących warunków:

 • uzyskanie przez inwestora prawomocnego pozwolenia na budowę budynku lub budynków o łącznej powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000 m2 w terminie 12 miesięcy od dnia oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • uzyskanie przez inwestora pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków o łącznej powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000 m2 w terminie 48 miesięcy od dnia oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić wyłącznie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę, przy czym czasookres potrzebny na uzyskanie pozwolenia nie przedłuża terminów określonych powyżej.

Koszt ustanowienia służebności gruntowej:

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości gminnej wynosi 35.591,00 zł netto. Do kwoty wynagrodzenie doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%. Kwota brutto wynagrodzenia płatna jest w całości przed terminem zawarcia umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste stanowić będzie 25% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną nieruchomości ustaloną w przetargu a wysokością wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) na nieruchomości gminnej w kwocie 35.591,00 zł netto (płatna w całości przed zawarciem umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste). Kwota pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste powiększona zostanie o należy podatek VAT w stawce 23%.

Termin wniesienia pierwszej opłaty: najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w formie aktu notarialnego.

Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste stanowić będzie 3% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną nieruchomości ustaloną w przetargu a wysokością wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) na nieruchomości gminnej w kwocie 35.591,00 zł netto. Kwota opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste powiększona zostanie o należy podatek VAT w stawce 23%.

Termin wniesienia opłat rocznych: do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku następnego w którym nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Wysokość wadium:

Wadium w wysokości 45.000 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy podać numery działek oraz lokalizację nieruchomości (np. wadium przetarg działki nr 905/35 i 999/35, ul. Podmiejska) na które jest ono wnoszone. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:

 • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż   6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych    w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń,
 • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości konieczności zapłaty wynagrodzenia oraz kosztów za ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) na nieruchomości gminnej
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 10.00w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro).

Pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) na nieruchomości gminnej płatne są w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Stosownie do art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

 

Informacji udziela:

Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej

Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92; pokój 212,

tel. 32 7761 457, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl

www.biznes.piekary.pl

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj