Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieNieruchomość przy ul. Batorego – I przetarg (sprzedaż)

Opublikowano: 09.09.2021

Nieruchomość przy ul. Batorego – I przetarg (sprzedaż)

Nieruchomość przy ul. Batorego – I przetarg (sprzedaż).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Piekarach Śląskich
przy ulicy Stefana Batorego.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości, a także cena wywoławcza (netto):

Numer
działki
Powierzchnia Użytek
i klasa
gruntu
Numer
księgi
wieczystej
Cena netto
wywoławcza
nieruchomości
Wadium
710/116 0,0215 ha Bz GL1T/00070434/1 33.000 zł 3.300 zł

– o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 330 zł,
– do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%,
– właścicielem nieruchomości jest Gmina Piekary Śląskie, działka położona jest ewidencyjnie w obrębie Dąbrówka Wielka, ark. 8, księga wieczysta prowadzone jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń), nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Działka o regularnym, prostokątnym kształcie, porośnięta zielenią nieurządzoną (trawnik), na działce usytuowane jest również drzewo, ukształtowanie terenu działki nie wykazuje różnic wysokości. Przez północny obszar działki przebiega przyłącze sieci gazowej do budynku nr 6 usytuowanego na sąsiedniej nieruchomości. Pozostała infrastruktura techniczna w postaci sieci teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej przebiega w ulicy S. Batorego.
Szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać od poszczególnych gestorów sieci, wszelkie prace w pobliżu sieci należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem danego gestora, wobec posadowienia urządzeń infrastruktury podziemnej należy zachować bezpieczne odległości od ich przebiegu, nabywca zobowiązany jest ponadto umożliwić gestorom wejście na nieruchomość w celu konserwacji lub usunięcia powstałej awarii. Nie wyklucza się, iż na nieruchomości mogą występować urządzenia infrastruktury technicznej nie wykazane na mapie sieci uzbrojenia terenu dostępnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Piekarach Śląskich.
Cechy geometryczne działki, w tym jej niewielka powierzchnia oraz przebieg infrastruktury technicznej przez teren nieruchomości może powodować, iż jej samodzielne, bezwarunkowe i racjonalne zagospodarowania obiektami budowlanymi zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami prawa budowlanego może być znacząco utrudnione.
Granice nieruchomości zostały ustalone w 2020 r. oraz w 2021 r.
Z chwilą stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji ustali opłatę adiacencką.

Skomunikowanie nieruchomości:

Działka nr 710/116 posiada bezpośredni dostęp do gminnej drogi publicznej ulicy Stefana Batorego.
W celu prawnego i faktycznego skomunikowania działki z drogą publiczną inwestor winien wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o uzyskanie decyzji zezwalającej na budowę zjazdu z drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

35-MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość położona jest na terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Dąbrówka Wielka (Uchwała Nr XXVI/332/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 września 2016 r.).
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami, które zawarte są w Uchwale Nr XXVI/332/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Dąbrówka Wielka.

Wysokość wadium:

Wadium w wysokości 3.300 zł dla nieruchomości należy wnosić w pieniądzu, przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  13 października 2021 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy podać lokalizację działki (np. wadium przetarg ul. S. Batorego) na które jest ono wnoszone. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:
–  w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż   6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
– w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki) oraz pełnomocnictwa osób występujących w imieniu spółki,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń,
– oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2021 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro).

Ustalona w przetargu cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Stosownie do art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi Nabywca.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Informacji udziela:

Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92; pokój 212,
tel. 32 7761 457, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl
www.biznes.piekary.pl

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj