Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieNieruchomość przy ul. Bytomskiej – II-gi przetarg ograniczony (sprzedaż)

Opublikowano: 06.05.2022

Nieruchomość przy ul. Bytomskiej – II-gi przetarg ograniczony (sprzedaż)

Nieruchomość przy ul. Bytomskiej – II-gi przetarg ograniczony (sprzedaż).

 Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza drugi przetarg ustny, ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej.

Numer
działki
Powierzchnia
działki
Numer
księgi wieczystej
Cena wywoławcza
nieruchomości netto
Wadium
2683/30 1136 m2 GL1T/00047254/5 64.000 PLN 6.400 PLN

– o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 640 zł,
– do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%,
– działka położona jest ewidencyjnie w obrębie Piekary Wielkie, ark. 5-4BYT, oznaczona użytkiem gruntowym o symbolu PsIV – pastwiska i RIVb – grunty orne, księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń), nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie, właścicielem nieruchomości jest Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Działka usytuowana przy ul. Bytomskiej, w sąsiedztwie przystanku komunikacji miejskiej oraz budynku mieszkalnego nr 31, o nieregularnym kształcie. Otoczenie działki stanowią tereny niezabudowane porośnięte zielenią nieurządzoną (drzewa, krzewy) – ewentualna likwidacja poszczególnych elementów zieleni, np. drzew czy krzewów, w związku z realizacją inwestycji może nastąpić na koszt inwestora, po uzyskaniu prawem przewidzianych pozwoleń. W dalszej odległości węzeł autostrady A1 z drogą wojewódzką nr 911 oraz droga serwisowa autostrady.
Dla działki nie zostały zebrane szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu infrastruktury technicznej niemniej z dostępnych map sieci uzbrojenia podziemnego wynika, iż wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki, w jej obszarze, przebiega infrastruktura techniczna w postaci sieci elektroenergetycznych oraz sieci wodociągowej ø800, w dalszej odległości, poza obszarem działki przebiega sieć teletechniczna oraz kanalizacja deszczowa.
Z chwilą stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji ustali opłatę adiacencką.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość położona jest na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Szarlej – etap I (Uchwała Nr LIII/630/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2018 r.).
Nieruchomość usytuowana jest w obszarach oznaczonych symbolami: 9-MWI – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (pow. ok. 240 m2), 1-ZI – tereny zieleni izolacyjnej (pow. ok. 607 m2) oraz 7-U – tereny zabudowy usługowej (pow. ok. 289 m2). Na rysunku planu, dla części działki usytuowanej w obszarach 9-MWI oraz 7-U, od strony południowo-wschodniej wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami.

Skomunikowanie nieruchomości:

Skomunikowanie nieruchomości bezpośrednio z drogą publiczną ulicą Bytomską nie jest możliwe – zarządca drogi negatywnie zaopiniował możliwość urządzenia zjazdu bezpośrednio z ul. Bytomskiej.
Nabywca nieruchomości winien zapewnić dostęp do drogi publicznej we własnym zakresie poprzez nieruchomość która dostęp do drogi publicznej posiada bądź też poprzez ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) przez nieruchomość lub nieruchomości które ten dostęp posiadają w uzgodnieniu z ich właścicielami / użytkownikami wieczystymi.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej oraz przeznaczenie działki określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym znaczna jej część przeznaczona jest pod tereny zieleni izolacyjnej jej samodzielne, bezwarunkowe i racjonalne zagospodarowania obiektami budowlanymi zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami prawa budowlanego może być znacząco utrudnione, nieopłacalne ekonomicznie lub wręcz niemożliwe.
Ograniczenie przetargu do właścicieli nieruchomości przyległych umożliwi zagospodarowanie rzeczonej nieruchomości w połączeniu z nieruchomością przyległą jak również umożliwi jej odpowiednie skomunikowanie, np. poprzez dojście i dojazd przez działkę (działki) przyległą, która posiada dostęp do drogi publicznej.

Udział w przetargu:

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu ustnym ograniczonym winne zgłosić ten fakt w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92 w pokoju 209 w terminie do dnia 8 czerwca 2022 r. do godziny 14.00 poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony – ul. Bytomska”.

Do pisemnego zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego, iż oferent jest właścicielem nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu oraz dokumenty potwierdzające tytuł prawny do takiej nieruchomości (np.: aktualny odpis lub wydruk księgi wieczystej, akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu, itp.).

Komisja przetargowa na posiedzeniu niejawnym które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. sprawdzi, czy oferenci którzy złożą pisemnie zgłoszenie udziału w przetargu wraz z dokumentami o których mowa wyżej, spełniają warunki przetargowe oraz zakwalifikuje osoby do uczestnictwa w przetargu ustnym lub odmówi kwalifikacji. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 92) nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wadium w wysokości 6.400 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski S.A., nr konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2022 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy podać numer działki lub lokalizację nieruchomości (np. wadium przetarg ul. Bytomska) na którą jest ono wnoszone. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości, spełniają warunki przetargowe oraz zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu ustnym oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych    w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i jego warunkami oraz braku zastrzeżeń,
– oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.
Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro).

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
Poprzedni, pierwszy przetarg ograniczony przeprowadzono w dniu 7 kwietnia 2022 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Informacji udziela:

Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, pokój 203,
tel. 32 7761 457, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl
www.biznes.piekary.pl

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie.

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj