Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieNieruchomość przy ul. J. Brzechwy – II przetarg (sprzedaż)

Opublikowano: 22.09.2021

Nieruchomość przy ul. J. Brzechwy – II przetarg (sprzedaż)

Nieruchomość przy ul. J. Brzechwy – II przetarg (sprzedaż).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej
przy ulicy Jana Brzechwy w Piekarach Śląskich.

Numer działki Powierzchnia Numer
księgi
wieczystej
Powierzchnia
łączna
Cena wywoławcza nieruchomości netto Wadium
5029/368

5207/368

874 m2

1270 m2

GL1T/00041084/0 0,2144 ha 315.000 PLN 31.500 PLN

– o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 3.150 zł,
– do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%,
– działki ewidencyjnie położone są w obrębie Brzozowice Kamień, ark. 1-11KAM, oznaczone użytkiem gruntowym o symbolu Ba – tereny przemysłowe; księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń), nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie; własność – Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Teren inwestycyjny obejmujący dwie działki o kształcie wąskich (szerokość od ok. 11,8 m do ok. 14,8 m) czworoboków. Ukształtowanie terenu działek wykazuje zmiany rzędnych wysokości co jest widoczne najbardziej na terenie działki nr 5029/368, gdzie na osi północ-południe znajduje się skarpa zmniejszająca swą wysokość w kierunku południowym. Teren w części północnej zagospodarowany zielenią urządzoną związaną z obiektem hotelowym na sąsiedniej nieruchomości, w części południowej – zieleń nieurządzona, drzewa i krzewy. Przez środkowy obszar działki nr 5029/368 przebiega ciąg pieszy z kostki brukowej łączący chodnik i pobocze ulicy Jana Brzechwy z terenem obiektu hotelowego. Działki usytuowane w sąsiedztwie zabudowy handlowo-usługowej, rodzinnych ogrodów działkowych oraz terenów niezabudowanych, dotychczas użytkowanych rolniczo.
Dla działek nie zostały zebrane szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu infrastruktury technicznej niemniej z dostępnych map sieci uzbrojenia podziemnego wynika, iż przez obszar działek przebiega nieczynna sieć elektroenergetyczna, a przez działkę nr 5207/368 przebiega sieć teletechniczna. Ponadto na terenie działek usytuowane są pozostałości po betonowych podporach nadziemnej sieci ciepłowniczej.
Szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać od poszczególnych gestorów sieci, wszelkie prace w pobliżu sieci należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem danego gestora, wobec posadowienia urządzeń infrastruktury podziemnej należy zachować bezpieczne odległości od ich przebiegu, nabywca zobowiązany jest ponadto umożliwić gestorom wejście na nieruchomość w celu konserwacji lub usunięcia powstałej awarii. Nie wyklucza się, iż na nieruchomości mogą występować urządzenia infrastruktury technicznej nie wykazane na mapie sieci uzbrojenia terenu dostępnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Piekarach Śląskich.
Granice działek zostały wyznaczone w marcu 2021 r.
Z chwilą stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji ustali opłatę adiacencką.

Skomunikowanie nieruchomości:

Działki od strony wschodniej posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Jana Brzechwy o nawierzchni asfaltowej. W celu prawnego i faktycznego skomunikowania działki z drogą publiczną inwestor winien wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o uzyskanie decyzji zezwalającej na budowę zjazdu z drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym (uchwała Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r.), położone są na obszarze o symbolu F94U – tereny usług.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami.
Linia zabudowy, określona na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przebiega poza obszarem działek będących przedmiotem przetargu, na zachód od ich zachodniej granicy.
W dniu 26 lutego 2015 r. Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę Nr V/42/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzozowice – Kamień oraz w dniu 29 października 2020 r. Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę Nr XXVII/316/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie dla terenów położonych w rejonie ul. Jana Brzechwy.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie dla terenów położonych w rejonie ul. Jana Brzechwy, który podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 7 maja 2021 r. do 4 czerwca 2021 r., południowa część działki nr 5207/368 usytuowana jest na obszarze o symbolu 1-U – tereny zabudowy usługowej.

Wysokość wadium:

Wadium w wysokości 31.500 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, nr konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2021 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy podać lokalizację nieruchomości (np. wadium przetarg ul. J. Brzechwy) na które jest ono wnoszone. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż   6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
– w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki) oraz pełnomocnictwa osób występujących w imieniu spółki,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych    w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń,
– oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro).

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Stosownie do art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
Poprzedni, pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 24 sierpnia 2021 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Informacji udziela:
Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92; pokój 212,
tel. 32 7761 457, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl
www.biznes.piekary.pl

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj