Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieNieruchomość przy ul. Kanałowej (sprzedaż)

Opublikowano: 11.04.2022

Nieruchomość przy ul. Kanałowej (sprzedaż)

Nieruchomość przy ul. Kanałowej (sprzedaż).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Piekarach Śląskich
przy ulicy Kanałowej.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości, a także cena wywoławcza (netto):

Numer
działki
Powierzchnia
łącznie
Numer
księgi wieczystej
Cena wywoławcza
nieruchomości netto
Wadium
277/90
537/91
1251 m2 GL1T/00001518/0 160.000 zł 16.000 zł

– o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 1.600 zł,
– do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%,
– działki ewidencyjnie położone są w obrębie Piekary Wielkie, ark. 12-2, oznaczone są użytkiem gruntowym o symbolu Bi – inne tereny zabudowane oraz Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, dział III księgi wieczystej zawiera wpis ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością, dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń), nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie; właścicielem nieruchomości jest Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość obejmująca dwie, niezabudowane działki gruntu, usytuowana pomiędzy ulicą Kanałową, a ulicą 1-go Maja w Piekarach Śląskich – Szarleju, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i usługowej, rzeki Szarlejki, cmentarza parafialnego, natomiast w dalszej odległości tereny usługowo-produkcyjne.
Kształt nieruchomości jest nieregularny, działka nr 277/90 stanowi wąski pas terenu łączący ulicę 1-go Maja z obszarem nieruchomości, działka nr 537/91 o kształcie czworobocznym, dogodnym do zabudowy. Teren nieruchomości w znacznej części ogrodzony, od strony północnej betonowe ogrodzenie usytuowane jest poza obszarem nieruchomości, a wzdłuż wschodniej granicy usytuowane są zabudowania posesji sąsiednich. Obszar nieruchomości bez znacznych różnic wysokości terenu, częściowo porośnięty niską zielenią nieurządzoną, w środkowo-wschodniej części usytuowane jest pojedyncze drzewo.
Działka nr 277/90 zagospodarowana jest łącznie z posesją sąsiednią przy ul. 1-go Maja jako ogrodzony od strony ulicy plac postojowy. Wzdłuż jej południowej granicy usytuowana jest brama wjazdowa.
Granice działki nr 277/90 zostały wznowione przez uprawnionego geodetę w kwietniu 2011 r. natomiast granice działki nr 537/91 w lipcu 2021 r.
W obrębie nieruchomości przebiega infrastruktura techniczna w postaci: w ul. Kanałowej – sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz sieć elektroenergetyczna, natomiast w ulicy 1-go Maja – kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna.
Przez północno-wschodni obszar działki nr 277/90 przebiega przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku nr 9 przy ul. 1-go Maja natomiast przez niewielki północno-wschodni obszar działki nr 537/91 przebiega przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku nr 8 przy ul. Kanałowej.

Skomunikowanie nieruchomości:

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Kanałowej o nawierzchni asfaltowej.
Inwestor winien wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o uzyskanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 5-MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami zawartymi w uchwale Nr LIII/630/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Szarlej – etap I.
W odległości 4 m od północnej granicy działki nr 537/91, wzdłuż ul. Kanałowej, wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy, natomiast wzdłuż południowej granicy działki nr 277/90 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy.
W odległości ok. 16 m od północnej granicy działki (od strony ul. Kanałowej) przebiega granica ochronnej strefy 50 m od cmentarza w której znajduje się część działki nr 537/91 (około 610 m2); dla strefy 50 m od cmentarza obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego, bądź zakładów przechowujących artykuły żywności.

Wysokość wadium:

Wadium w wysokości 16.000 zł należy wnosić w pieniądzu, przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2022 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy podać numer działki lub lokalizację nieruchomości (np. wadium – przetarg dz. nr 277/90 i nr 537/91 lub wadium – przetarg ul. Kanałowa) na które jest ono wnoszone. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:
–  w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż   6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
– w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki) oraz pełnomocnictwa osób występujących w imieniu spółki,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń,
– oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.
Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro)

Ustalona w przetargu cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Stosownie do art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi Nabywca.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Informacji udziela:
Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92; pokój 203,
tel. 32 7761 457, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl, www.biznes.piekary.pl

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj