Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieNieruchomość przy ul. M.C. Skłodowskiej – II przetarg (sprzedaż)

Opublikowano: 22.09.2021

Nieruchomość przy ul. M.C. Skłodowskiej – II przetarg (sprzedaż)

Nieruchomość przy ul. M.C. Skłodowskiej – II przetarg (sprzedaż).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w rejonie ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Piekarach Śląskich.

Numer działki Powierzchnia Numer
księgi
wieczystej
Powierzchnia
łączna
Cena wywoławcza nieruchomości netto Wadium
4691/368; 4692/368;
4693/368; 4694/368;
5209/368;
3422 m2;
382 m2;
2513 m2;
416 m2;
2671 m2
GL1T/00052573/5 0,9404 ha 1.750.000 PLN 175.000 PLN

– o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 17.500 zł,
– do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%,
– działki ewidencyjnie położone są w obrębie Brzozowice Kamień, ark. 1-11KAM, oznaczone są użytkiem gruntowym o symbolu Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz RIVa – grunty orne; księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, działy III i  IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń), nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie; własność – Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość obejmująca pięć działek gruntowych tworzących zwarty obszar inwestycyjny o nieregularnym kształcie lecz dogodnym do zabudowy. Brak na obszarze działek znacznych zmian rzędnych wysokości terenu, niemniej występuje niewielkie nachylenie w kierunku wschodnim (w stronę ul. Brzechwy). Otoczenie nieruchomości od północy stanowi kompleks murowanych garaży oraz obiekty handlowo-usługowe, od wschodu – droga oraz teren ogródków działkowych, od południa – tereny niezabudowane, użytkowane jako grunty orne, a od zachodu – zieleń nieurządzona oraz boisko natomiast sam obszar działek jest aktualnie użytkowany rolniczo.
Dla działek nie zostały zebrane szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu infrastruktury technicznej niemniej z dostępnych map sieci uzbrojenia podziemnego wynika, iż brak w obszarze działek infrastruktury technicznej natomiast od strony północnej, w drodze wewnętrznej przebiega kanalizacja deszczowa oraz sieć elektroenergetyczna, a od strony wschodniej, w obrębie ulicy Jana Brzechwy przebiega sieć teletechniczna oraz sieć elektroenergetyczna. Pozostała infrastruktura techniczna przebiega w ulicy M. Curie-Skłodowskiej (ok. 130 m od północnej granicy działek).
Szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać od poszczególnych gestorów sieci, wszelkie prace w pobliżu sieci należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem danego gestora, wobec posadowienia urządzeń infrastruktury podziemnej należy zachować bezpieczne odległości od ich przebiegu, nabywca zobowiązany jest ponadto umożliwić gestorom wejście na nieruchomość w celu konserwacji lub usunięcia powstałej awarii. Nie wyklucza się, iż na nieruchomości mogą występować urządzenia infrastruktury technicznej nie wykazane na mapie sieci uzbrojenia terenu dostępnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Piekarach Śląskich.
Dla działek nie zostały zebrane szczegółowe warunki górniczo-geologiczne związane z zabudową nieruchomości.
Inwestor winien wystąpić o szczegółowe warunki górniczo-geologiczne związane z zabudową i zagospodarowaniem nieruchomości indywidualnie do spółki Węglokoks Kraj Sp. z o.o. i/lub Okręgowego Urzędu Górniczego w celu zapewnienia odpowiedniego sposobu realizacji procesu budowlanego i odpowiedniego zabezpieczenia obiektów przed ewentualnymi wpływami górniczymi.
Skomunikowanie nieruchomości z drogą publiczną ulicą Marii Curie-Skłodowskiej możliwe jest pośrednio poprzez gminną drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej, o szerokości ok. 5 m oraz przez obszar terenu o nieutwardzonej nawierzchni, usytuowane na terenie działki gminnej nr 4409/368.
Granice nieruchomości (działek) zostały wyznaczone w marcu 2021 r..
Z chwilą stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji ustali opłatę adiacencką.
Działka nr 5209/368 objęta jest umową dzierżawy z dnia 23 stycznia 2004 r. zawartą na czas nieoznaczony, z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Skomunikowanie nieruchomości:

Skomunikowanie nieruchomości z drogą publiczną ulicą Marii Curie-Skłodowskiej zapewnione będzie poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej (drogi koniecznej) na nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 4409/368 (obręb Brzozowice Kamień, ark. 1-11KAM), na której urządzona jest asfaltowa droga wewnętrzna o szerokości ok. 5 m stosownie do treści zarządzenia Nr ORo.0050.216.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00041084/0.
Koszt ustanowienia służebności gruntowej (drogi koniecznej) na nieruchomości gminnej stanowi składnik ceny zbywanej nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym (uchwała Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r.).
Działka nr 4691/368: F91U – tereny usług; działka nr 4692/368: F175KDw – tereny dróg wewnętrznych; działka nr 4693/368: F94U – tereny usług; działka nr 4694/368: F94U – tereny usług oraz F175KDw – tereny dróg wewnętrznych; działka nr 5209/368: F91U – tereny usług, F175KDw – tereny dróg wewnętrznych i F94U – tereny usług.
W dniu 26 lutego 2015 r. Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę Nr V/42/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzozowice – Kamień oraz w dniu 29 października 2020 r. Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę Nr XXVII/316/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie dla terenów położonych w rejonie ul. Jana Brzechwy.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie dla terenów położonych w rejonie ul. Jana Brzechwy, który podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 7 maja 2021 r. do 4 czerwca 2021 r., działka nr 5209/368 usytuowana jest na obszarze o symbolu 1-U – tereny zabudowy usługowej.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami.

Wysokość wadium:

Wadium w wysokości 175.000 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, nr konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2021 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy podać lokalizację nieruchomości (np. wadium przetarg ul. M.Curie-Skłodowskiej) na które jest ono wnoszone. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż   6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
– w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki) oraz pełnomocnictwa osób występujących w imieniu spółki,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych    w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń,
– oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro).

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Stosownie do art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
Poprzedni, pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 24 sierpnia 2021 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Informacji udziela:
Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92; pokój 212,
tel. 32 7761 457, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl
www.biznes.piekary.pl

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj