Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościDzierżawaNieruchomość przy ul. Przemysłowej o pow. 151 m2 – dzierżawa (II przetarg)

Opublikowano: 16.05.2018

Nieruchomość przy ul. Przemysłowej o pow. 151 m2 – dzierżawa (II przetarg)

Nieruchomość przy ul. Przemysłowej o pow. 151 m2 – dzierżawa (II przetarg).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza
drugi przetarg ustny, nieograniczony, na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej,
położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Przemysłowej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  • działki nr 1337/434, nr 1810/434 oraz nr 3248/435, ark. 1ROZB, o łącznej powierzchni 2,0091 ha, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (Bz), dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzone są księgi wieczyste Nr GL1T/00059005/2, Nr GL1T/00059006/9 oraz GL1T/00059045/4,
  • właściciel: Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w Piekarach Śląskich przy ulicy Przemysłowej. Najbliższą okolicę stanowi kompleks sąsiadujących ze sobą ogrodów rekreacyjnych, a od strony południowej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie przyjętego Uchwałą Nr LIII/517/06 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym teren, na którym zlokalizowany jest przedmiot dzierżawy oznaczony jest symbolem E 9Z – tereny zieleni nieurządzonej. Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni wysokiej i niskiej. Przeznaczenie uzupełniające: tereny komunikacji. Przeznaczenie dopuszczalne: tereny zieleni urządzonej, tereny rekreacji, tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków. W terenie oznaczonym symbolem E9Z dopuszcza się tymczasowe użytkowanie jako ogrody działkowe uwzględniając przepisy obowiązujące w terenach ogrodów działkowych oznaczonych symbolem ZD –  przeznaczenie podstawowe: tereny pod ogrody działkowe, z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych, stanowiących działki nr 1337/434, nr 1810/434 oraz nr 3248/435 o powierzchni dzierżawy 151 m2.

Cel dzierżawy: drobne uprawy ogrodowe.

Okres dzierżawy:

Umowa dzierżawy na czas nieoznaczony, z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 18,00 zł netto rocznie.

Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujące stawki.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co w niniejszym postępowaniu określa się na kwotę 10,00zł.

Czynsz dzierżawy płatny jest w terminie do 31 marca każdego roku. Wysokość czynszu dzierżawnego może być co roku podwyższana o procentowy wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS na koniec roku kalendarzowego. Wylicytowany czynsz dzierżawny należny za 2018 rok wyliczony zostanie proporcjonalnie od czasu zawarcia umowy dzierżawy. Płatny będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

Terminy przeprowadzonych przetargów:

– pierwszy przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzono w dniu 19 kwietnia 2018r.

Wadium w wysokości 3,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać nazwę ulicy oraz numer działki, na które jest ono wnoszone.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszej wpłaty za czynsz dzierżawny. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące dokumenty:

  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
  • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości oraz z warunkami umowy dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo.

Z warunkami umowy dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój 201 oraz na stronie internetowej www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, sala 207 (II piętro).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pok. 201,
tel. 32 39-39-343, fax. 32 39-39-352
Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej
www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

dodaj
Znajdź
lokalny biznes
Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj