Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieNieruchomość przy ul. Przyjaźni – sprzedaż (III przetarg)

Opublikowano: 02.02.2021

Nieruchomość przy ul. Przyjaźni – sprzedaż (III przetarg)

Nieruchomość przy ul. Przyjaźni – sprzedaż (III przetarg).

 Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza trzeci przetarg ustny, nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Przyjaźni.

Numer
działki
Powierzchnia Użytek
i klasa
gruntu
Numer
księgi
wieczystej
Cena netto
wywoławcza
nieruchomości
Wadium
2373/126 1056 m2 R IVa GL1T/00040598/9 94.000 zł 9.400 zł

– o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 940 zł,
– do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
– właścicielem nieruchomości jest Gmina Piekary Śląskie, działka położona jest ewidencyjnie w obrębie Dąbrówka Wielka, ark. 2-8, księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, działy III i IV w/w księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń), nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Działka położona na obszarze Dąbrówki Wielkiej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenu zlikwidowanej linii kolejowej nr 145, terenów użytkowanych rolniczo oraz terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę natomiast w dalszej odległości obiekt sportowy – stadion KS Orkan Dąbrówka Wielka. Działka usytuowana w południowym obszarze kompleksu czterech niezabudowanych działek.
Przy północnej granicy kompleksu działek usytuowana jest sieć wodociągowa ø90, gestor sieci – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. – w zamierzeniach oraz w planie wieloletnim rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Piekary Śląskie w latach 2015-2019 nie posiadał planów budowy sieci w rejonie nieruchomości. Sieć kanalizacji ogólnospławnej (odprowadzająca tylko wody deszczowe) usytuowana jest do wysokości budynku nr 33B przy ul. Przyjaźni – istnieje możliwość jej rozbudowy. Brak w przedmiotowym rejonie kanalizacji sanitarnej. Sieć gazowa przebiega w obszarze działki nr 2370/126, wzdłuż jej północnej granicy. Najbliższa napowietrzna sieć elektroenergetyczna usytuowana jest w obszarze posesji nr 36D i 36B.
O szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej oraz możliwość podłączenia nieruchomości do nich należy wystąpić do poszczególnych gestorów sieci. Wszelkie prace w pobliżu sieci należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem danego gestora, a wobec posadowienia urządzeń infrastruktury podziemnej należy zachować bezpieczne odległości od ich przebiegu. Nabywca zobowiązany jest ponadto umożliwić gestorom wejście na nieruchomość w celu konserwacji lub usunięcia powstałej awarii.
Nie wyklucza się, iż na nieruchomości mogą występować urządzenia infrastruktury technicznej nie wykazane na mapie sieci uzbrojenia terenu dostępnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Piekarach Śląskich.
Działka nr 2373/126 o kształcie regularnym, zbliżonym do trójkąta prostokątnego o wysokości ok. 26,7 m i podstawie ok. 72,5 m; wjazd na nieruchomość odbywa się przez teren o szerokości ok. 4,5 m; teren nieruchomości wykazuje nieznaczny spadek w kierunku południowym, prawie w całości użytkowany dotychczas jako pole orne.

Inwestor, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, winien wystąpić do tutejszego organu z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, iż nieruchomość nie wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej w formie decyzji o której mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działki objęte jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XXVI/332/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Dąbrówka Wielka.
Działka położona jest na obszarze o symbolu 13 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz uzupełniającym: funkcja usługowa z zakresu usług: handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła, opieki zdrowia i pomocy społecznej, administracji publicznej, usług administrowania (takich jak: działalność biurowa, finansowa, prawna, ubezpieczeniowa, turystyczna, reklamowa, obsługi rynku nieruchomości itp.), edukacji, oświaty, kultury, sportu, rozrywki i rekreacji – wyłącznie w powiązaniu z istniejącą lub projektowaną funkcją przeznaczenia podstawowego.

Działkę należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami zawartymi w Uchwale Nr XXVI/332/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Dąbrówka Wielka.

Skomunikowanie nieruchomości:

Skomunikowanie nieruchomości z drogą publiczną ulicą Przyjaźni odbywać się będzie pośrednio poprzez ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) na obszarze działek gminnych nr 1420/133 oraz nr 1421/133, stosownie do treści Zarządzenia Nr ORo.0050.88.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00021572/2.
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) stanowi składnik ceny nieruchomości (działki) będącej przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu.

Szerokość gminnych działek nr 1420/133 i nr 1421/133 i ustanowiona w ich obszarze służebność gruntowa nie gwarantuje spełnienia wymogu dojścia i dojazdu do działek budowlanych określonego w § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. z 2019 r., Dz. U. Nr 1065 z późn. zm.), która winna wynosić minimum 5 m.

Inwestor przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), winien wystąpić do Starosty – Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o udzielenie zgody na odstępstwo w zakresie szerokości dojścia i dojazdu do nieruchomości. Przedmiotowa zgoda może być udzielona pod warunkiem uzyskaniu upoważnienia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii do jej wydania w formie postanowienia.

Wysokość wadium:

Wadium w wysokości 9.400 zł należy wnosić w pieniądzu, przelewem na konto PKO Bank Polski SA, nr konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2021 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy podać lokalizację i numer działki (np. wadium przetarg ul. Przyjaźni, dz. nr 2373/126) na które jest ono wnoszone. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż   6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych    w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń,
– oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2021 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro).

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Stosownie do art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Poprzedni, pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 22 czerwca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Poprzedni, drugi przetarg przeprowadzono w dniu 26 sierpnia 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Informacji udziela:

Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92; pokój 212,
tel. 32 7761 457, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl
www.biznes.piekary.pl

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj