Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieNieruchomość w rejonie ulic Bytomskiej i Solidarności – sprzedaż (II przetarg)

Opublikowano: 04.09.2017

Nieruchomość w rejonie ulic Bytomskiej i Solidarności – sprzedaż (II przetarg)

Nieruchomość w rejonie ulic Bytomskiej i Solidarności – sprzedaż (II przetarg).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulic Bytomskiej i Solidarności.

 

Numer działki Powierzchnia Numer
księgi
wieczystej
Powierzchnia
łączna
Tytuł
prawny
do gruntu
Cena wywoławcza nieruchomości netto Wadium
572/86 2143 m2 GL1T/00049609/3 0,3380 ha własność 700.000 PLN 70.000 PLN
580/86 1237 m2 GL1T/00071515/0 użytkowanie
wieczyste

– o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 7.000 zł,
– do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%,
– w cenie wywoławczej nieruchomości zawarte jest wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) oraz służebności przesyłu (przyłączy mediów) w łącznej kwocie 27.930 zł netto,
– prawo własności działki nr 572/86 stanowi 67% ceny netto nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego działki nr 580/86 stanowi 33% ceny netto nieruchomości,
– działki ewidencyjnie położone są w obrębie Piekary Wielkie, ark. 11-1, stanowią użytek gruntowy oznaczony symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów (obciążeń), działka nr 572/86 stanowi własność Gminy Piekary Śląskie natomiast działka nr 580/86 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piekary Śląskie, nieruchomości nie stanowią zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w rejonie ulic Bytomskiej i Solidarności, w bezpośrednim sąsiedztwie niezabudowanych terenów inwestycyjnych, terenu stacji benzynowej, budynku mieszkalnego i terenu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, w dalszej odległości autostrada A1, obiekt handlowo-usługowy jak i tereny przemysłowo-usługowe oraz tereny zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość o kształcie regularnym, czworobocznym, dogodnym do zabudowy, szerokość działki od strony granicy północnej (od strony drogi wewnętrznej) wynosi około 52 m, szerokość od strony południowej – około 35 m, głębokość działki waha się od około 73 m do około 82 m, północno-zachodni obszar terenu porośnięty zielenią nieurządzoną – ewentualna likwidacja poszczególnych elementów zieleni, np. drzew czy krzewów, w związku z realizacją inwestycji może nastąpić na koszt inwestora, po uzyskaniu prawem przewidzianych pozwoleń, pozostały obszar terenu niezagospodarowany, stanowiący teren warstwy nasypów niekontrolowanych o miąższości od 3,5 m do 11 m zbudowanych z kamieni, piasku średniego, żużlu, gleby, gliny, łupka węglowego, gruzu ceglanego i piasku gliniastego, nieruchomość wykazuje w znacznym obszarze spadek terenu w kierunku południowym. Obszar nieruchomości objęty był badaniami geologicznymi terenu – na obszarze nieruchomości wykonano dwa odwierty badawcze. Mając na uwadze zmienną miąższość istniejących nasypów, luźny stan konsolidacji oraz podwyższone zawartości metali ciężkich zaleca się przy posadowieniu obiektów budowlanych obiekty kubaturowe posadowić pośrednio np. za pomocą pali wierconych, konstrukcje układu drogowego, drogi, parkingi posadowić na wzmocnionym chemicznie podłożu; szczegółowy sposób realizacji procesu budowlanego inwestor winien dostosować do rodzaju inwestycji i planowanej zabudowy mając na uwadze wykonanie szczegółowych badań geologicznych pod kątem projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Dla nieruchomości nie zostały zebrane aktualne, szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu infrastruktury technicznej niemniej jednak z dostępnych map sieci uzbrojenia terenu wynika, iż w sąsiedztwie nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa, w dalszej odległości w rejonie ul. Solidarności kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna i sieć wodociągowa, natomiast w rejonie ulicy Bytomskiej sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna oraz sieć gazowa; ponadto w obrębie nieruchomości mogą występować urządzenia infrastruktury podziemnej nie wykazane na mapach sieci uzbrojenia podziemnego. O szczegółowe warunki zapewnienia nieruchomości w poszczególną infrastrukturę techniczną należy wystąpić indywidualnie do każdego z gestorów sieci.

Z chwilą stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji ustali opłatę adiacencką jak również dokona aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Zgodnie ze stanowiskiem spółki górniczej Węglokoks Kraj Sp. z o.o. z lipca 2016 r. przedmiotowy teren położony jest częściowo w granicach obszaru i terenu górniczego „Piekary Śląskie II” ustanowionego dla złoża „Piekary” w którym nie przewiduje się wystąpienia deformacji terenu o charakterze ciągłym wywołanych dokonaną, aktualnie prowadzoną i projektowaną eksploatacją górniczą; na przedmiotowym terenie występują dwa nieczynne szybiki eksploatacji rudnej.

Skomunikowanie nieruchomości:

Stosownie do treści Zarządzenia Nr ORo.0050.269.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Piekary Śląskie, objęte księgami wieczystymi GL1T/00090645/9 i GL1T/00049609/3 oraz obciążającej nieruchomość gruntową będącą przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00071515/0 skomunikowanie nieruchomości z drogą publiczną ulicą Bytomską zapewnione będzie poprzez ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) obejmującej prawo przejazdu i przechodu przez część działki nr 542/100, na całej jej długości, w pasie terenu o szerokości 10 m i długości 39 m (obszar 390 m2), na części działki nr 571/86 w pasie terenu o szerokości 10 m i długości 70 m (obszar 700 m2) oraz na części działki nr 579/86 w pasie terenu o szerokości 10 m i długości 29 m (obszar 290 m2). Szerokość pasa służebności liczona jest od południowej granicy w/w działek w kierunku północnym (10 m), a łączny obszar służebności gruntowej – drogi koniecznej wynosi 1380 m2.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A-UC – tereny usług centrotwórczych.
W dniu 26 lutego 2015 r. Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę Nr V/41/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Szarlej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomości należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami (Uchwała nr LI/544/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym zatwierdzonego uchwałą Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r., dla terenów położonych w rejonie ulic: Solidarności i Żwirki w Piekarach Śląskich).

Wadium w wysokości 70.000 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2017 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać numer działki / działek lub lokalizację nieruchomości (np. przetarg ul. Bytomska / Solidarności) na którą wadium jest wnoszone. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń,
– oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.
Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro).

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).
Poprzedni, pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 8 sierpnia 2017 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Informacji udziela:

Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, pokój 212,
tel. 32 7761 457, 32 3939 416, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl
www.biznes.piekary.pl

MAPA nieruchomości – SIP Miasta Piekary Śląskie.

dodaj
Znajdź
lokalny biznes


Dodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj