Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieNieruchomość zabudowana przy ul. Bytomskiej 159 – II przetarg (sprzedaż)

Opublikowano: 09.05.2022

Nieruchomość zabudowana przy ul. Bytomskiej 159 – II przetarg (sprzedaż)

Nieruchomość zabudowana przy ul. Bytomskiej 159 – II przetarg (sprzedaż).

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej
przy ulicy Bytomskiej 159 w Piekarach Śląskich.

Numery działek Powierzchnia
działek
Numer
księgi wieczystej
Powierzchnia
łączna
Cena wywoławcza nieruchomości Wadium
183
651/182
655/184
346 m2
981 m2
1264 m2
GL1T/00040290/0 0,2591 ha 1.600.000 PLN 160.000 PLN

– o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 16.000 zł,
– zbycie nieruchomości następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), przy czym: sprzedaż budynku następuje na warunkach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 w/w ustawy i korzysta ze zwolnienia od podatku natomiast sprzedaż gruntu następuje zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy zgodnie z którym z podstawy opodatkowania w przypadku dostawy (sprzedaży) budynku lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli nie wyodrębnia się wartości gruntu,
– działki ewidencyjnie położone są w obrębie Piekary Wielkie ark. 8-2, oznaczone są użytkiem gruntowym o symbolu B – tereny mieszkaniowe; księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, działy III i  IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń), nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie; własność – Gmina Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość obejmująca trzy działki gruntowe, tworzące zwarty teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 0,2591 ha, usytuowany w centralnej części Piekar Śląskich, przy ulicy Bytomskiej.
Teren nieruchomości wykazuje spadek w kierunku wschodnim (w stronę ulicy), działka nr 655/184 porośnięta jest zielenią nieurządzoną, drzewami i krzewami – obszar ten użytkowany był dotychczas jako teren rekreacyjny (przydomowy ogródek).
Nieruchomość zabudowana czterema budynkami: budynek pierwszy – frontowy o charakterze mieszkalno-użytkowym w ciągu zabudowy pierzejowej i bezpośrednim dostępem do ulicy oraz kolejne trzy budynki o charakterze magazynowym, usytuowane na tyłach posesji z dostępem poprzez urządzony wjazd, wspólny z posesją nr 161.
Budynek mieszkalno-użytkowy o powierzchni zabudowy 341 m2, powierzchni użytkowej 617,70 m2, powierzchni kondygnacji netto 808,2 m2, i kubaturze brutto 3535,05 m3, czterokondygnacyjny tj. parter/przyziemie, piętro I i II oraz poddasze użytkowe, podpiwniczony, fundamenty murowane kamienno-ceglane, ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej, strop nad piwnicą – ceramiczny, sklepiony, odcinkowy; stropy międzypiętrowe – drewniane; dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papą; budynek nieocieplony, tynk elewacyjny / cegła klinkierowa; stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa mieszana (drewniana, płytowa); tynki malowane, miejscowo płytki ceramiczne, podłogi drewniane kryte okładzinami. Budynek frontowy wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną oraz ogrzewanie piecowe.
Trzy budynki magazynowe konstrukcji tradycyjnej: pierwszy o powierzchni zabudowy 239 m2 i powierzchni użytkowej 339,63 m2 (dwukondygnacyjny),  drugi o powierzchni zabudowy 82 m2 i powierzchni użytkowej 65,03 m2 (jednokondygnacyjny) oraz trzeci o powierzchni zabudowy 65 m2 i powierzchni użytkowej 46,33 m2 (jednokondygnacyjny). Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, w dwóch budynkach stolarka okienna z PCV, w ostatnim budynku – brak, stolarka drzwiowa – bramy stalowe, w pierwszym budynku – dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kryty papą, w dwóch kolejnych budynkach – dach płaski, konstrukcji drewnianej, kryty papą; w budynkach magazynowych instalacja wodna, kanalizacyjna oraz elektryczna.
W obszarze nieruchomości przebiega kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa oraz sieć elektroenergetyczna.
Szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać od poszczególnych gestorów sieci, wszelkie prace w pobliżu sieci należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem danego gestora, wobec posadowienia urządzeń infrastruktury podziemnej należy zachować bezpieczne odległości od ich przebiegu, nabywca zobowiązany jest ponadto umożliwić gestorom wejście na nieruchomość w celu konserwacji lub usunięcia powstałej awarii.
Nie wyklucza się, iż na nieruchomości mogą występować urządzenia infrastruktury technicznej nie wykazane na mapie sieci uzbrojenia terenu dostępnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Piekarach Śląskich.
Granice nieruchomości zostały ustalone w 2020 r.
Z chwilą stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji ustali opłatę adiacencką.

Skomunikowanie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Bytomskiej 159 posiada bezpośredni dostęp do powiatowej drogi publicznej ulicy Bytomskiej niemniej w celu uzyskania odpowiedniego dostępu do działki nr 655/184 oraz budynków usytuowanych w oficynie jak i budynku usytuowanego na działce nr 183 Gmina Piekary Śląskie, przy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem ogłoszenia, ustanowi za wynagrodzeniem, służebność gruntową (drogę konieczną) na nieruchomości przy ul. Bytomskiej 161, na części działki nr 654/184, w obszarze o powierzchni 57 m2, stosownie do Zarządzenia Nr ORo.0050.431.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00033781/7.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem B 35 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz B 200 KDz – tereny dróg publicznych, drogi zbiorcze (niewielki, wschodni obszar działki nr 651/182 – schody do budynku nr 159). Szczegółowe zapisy dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zawarte są w Uchwale Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym,
Budynek nr 159 jako dom mieszkalny – kamienica wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (poz. 2487) oraz jako kamienica mieszkalno-usługowa wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków na podstawie Zarządzenia Nr ORo.0050.451.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  26 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Piekary Śląskie wraz z późniejszymi zamianami.
W dniu 26 marca 2015 r. Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę Nr V/71/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Piekary Wielkie.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Piekary Wielkie, który drugi raz podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 10 września 2021 r. do 4 października 2021 r. nieruchomość usytuowana jest na obszarze o symbolu 11-MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz 1-KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej (niewielki, wschodni obszar działki nr 651/182 – schody do budynku nr 159). W projekcie rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w obszarze terenu inwestycyjnego będącego przedmiotem ogłoszenia wyznaczono obowiązującą linię zabudowy usytuowaną wzdłuż frontowej ściany budynku nr 159 jak również oznaczono, iż frontowy budynek nr 159 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.).

Obciążenia nieruchomości:

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do obciążenia części nieruchomości, tj. części działki nr 651/182 ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności gruntowej na rzecz nieruchomości objętej księgą wieczystą GL1T/00033781/7, w skład której wchodzi działka nr 654/184, będąca własnością Gminy Piekary Śląskie.

Wysokość wadium:

Wadium w wysokości 160.000 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski S.A., nr konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2022 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy podać lokalizację nieruchomości (np. wadium przetarg ul. Bytomska 159) na które jest ono wnoszone. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:
– w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
– w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
– w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki) oraz pełnomocnictwa osób występujących w imieniu spółki,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych    w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń,
– oświadczenie o zobowiązaniu się do ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości GL1T/00033781/7,
– oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro).

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Stosownie do art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
Poprzedni przetarg przeprowadzono w dniu 29 marca 2022 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

Informacji udziela:
Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92; pokój 203,
tel. 32 7761 457, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl
www.biznes.piekary.pl

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj