Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościDzierżawaPrzetarg ( dzierżawa nieruchomości gruntowych )-II przetarg

Opublikowano: 23.12.2021

Przetarg ( dzierżawa nieruchomości gruntowych )-II przetarg

Przetarg ( dzierżawa nieruchomości gruntowych )-II przetarg.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ogłasza
drugi przetarg ustny, nieograniczony, na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Piekary Śląskie.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Właściciel Gmina Piekary Śląskie:

 • działka nr 2997/138, ark. 3-1, obręb Dąbrówka Wielka, o powierzchni 0,0134 ha, oznaczona
  w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny przemysłowe (Ba), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00090079/0,
 •  działka nr 4475/158, ark. 1-2KAM, obręb Brzozowice Kamień, o powierzchni 0,0073 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe (B), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00056539/3,
 •  działka nr 2359/43, ark. 1-12KAM, obręb Brzozowice Kamień, o łącznej powierzchni 0,0463 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bi – 0,0025 ha, Bz – 0,0438 ha), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00047145/8,
 •  działka nr 2255/69, ark. 9-3, obręb Piekary Wielkie, o powierzchni 0,0813 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe (B) dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00044883/2,
 •  działka nr 2373/165, ark. 2-6, obręb Piekary Wielkie, o powierzchni 0,9524 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny komunikacyjne (Ti), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00008255/7,
 •  działka nr 1052/208, ark. 3-4, obręb Kozłowa Góra, o powierzchni 0,0464 ha, oznaczona
  w ewidencji gruntów i budynków jako droga (dr), dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00041242/6.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości zlokalizowane są na terenie miasta Piekary Śląskie.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

– załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych, na terenie miasta Piekary Śląskie o łącznej powierzchni 12 m2 w celu ustawienie kontenerów na elektrośmieci.
Okres dzierżawy:
Umowa dzierżawy na czas nieoznaczony, z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 960,00 zł netto miesięcznie.
Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, co w niniejszym postępowaniu określa się na kwotę 10,00 zł.
Wylicytowany miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do końca każdego miesiąca kalendarzowego.
Wysokość czynszu może być co roku podwyższana o procentowy wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS na koniec roku kalendarzowego.

Wadium w wysokości 192,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2022 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy obowiązkowo podać nazwę ulicy oraz numer działki, na które jest ono wnoszone.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszej wpłaty za czynsz dzierżawny. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące dokumenty:

 •  w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
 •  w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki),
 •  w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 •  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 •  oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości oraz z warunkami umowy dzierżawy i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
 •  oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
  bez zastrzeżeń,
 •  oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa
w przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z warunkami umowy dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój 208 oraz na stronie internetowej www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2022 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, sala 207 (II piętro).
Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą odwołania przetargu.
Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pok. 208,
tel. 32 39-39-343, fax. 32 39-39-352

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej
www.biznes.piekary.pl – zakładka „Ogłoszenia” – „Przetargi dotyczące nieruchomości” – „Dzierżawa”

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj