Piekary ŚląskieBiznes OgłoszeniaPrzetargi dotyczące nieruchomościZbycieRejon ul. Solidarności i Powstańców Warszawskich – I przetarg

Opublikowano: 07.01.2020

Rejon ul. Solidarności i Powstańców Warszawskich – I przetarg

Rejon ul. Solidarności i Powstańców Warszawskich – I przetarg.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,

położonej w rejonie ulic Solidarności i Powstańców Warszawskich.

Numer działki Powierzchnia Numer księgi wieczystej Powierzchnia łączna Tytuł prawny do gruntu Cena wywoławcza nieruchomości netto Wadium
574/86

575/86

139 m2

48m2

GL1T/00049609/3 0,3000 ha własność 550.000 PLN 55.000 PLN
582/86

598/86

1100 m2

1713m2

GL1T/00071515/0 użytkowanie

wieczyste

 

 • o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 5.500 zł,
 • do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%,
 • w cenie wywoławczej nieruchomości zawarte jest wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) w kwocie 32.706,00 zł netto,
 • działki ewidencyjnie położone są w obrębie Piekary Wielkie, ark. 11-1, stanowią użytek gruntowy oznaczony symbolem Bz –tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, dział III księgi wieczystej GL1T/00049609/3 zawiera wpisy ograniczonych praw rzeczowych związanych z innymi nieruchomościami (służebności gruntowe), dział IV księgi wieczystej GL1T/00049609/3 wolny od wpisów, działy III i IV księgi wieczystej nr GL1T/00071515/0 wolne są od wpisów (obciążeń), działki nr 574/86 i nr 575/86 stanowią własność Gminy Piekary Śląskie natomiast działki nr 582/86 i nr 598/86 stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piekary Śląskie, nieruchomości nie stanowią zabezpieczenia dla zobowiązań Gminy Piekary Śląskie.

Opis nieruchomości:

 • nieruchomość położona w rejonie ulic Solidarności i przedłużenia na południe ulicy Powstańców Warszawskich, w sąsiedztwie niezabudowanych terenów inwestycyjnych, terenu stacji benzynowej oraz terenu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, w dalszej odległości autostrada A1, obiekt handlowo-usługowy jak i tereny przemysłowo-usługowe oraz tereny zabudowy mieszkaniowej,
 • nieruchomość składająca się z czterech działek tworzących zwarty teren inwestycyjny o regularnym kształcie, zbliżonym do czworoboku, dogodnym do zabudowy, średnia szerokość nieruchomości wynosi około 29 m, długość waha się od około 99 m (granica zachodnia) do około 107 m (granica wschodnia), na terenie nieruchomości znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy (samosiejki) – ewentualna likwidacja poszczególnych elementów zieleni, np. drzew czy krzewów, w związku z realizacją inwestycji może nastąpić na koszt inwestora, po uzyskaniu prawem przewidzianych pozwoleń,
 • obszar terenu nieruchomości niezagospodarowany, stanowiący teren warstwy nasypów niekontrolowanych o miąższości dochodzącej do 11 m zbudowanych z kamieni, piasku średniego, żużlu, gleby, gliny, łupka węglowego, gruzu ceglanego i piasku gliniastego, nieruchomość wykazuje w znacznym obszarze spadek terenu w kierunku południowym, w rejonie działki nr 574/86 znajduje się znaczne obniżenie terenu (dół),
 • obszar nieruchomości objęty był badaniami geologicznymi terenu,
 • mając na uwadze zmienną miąższość istniejących nasypów, luźny stan konsolidacji oraz podwyższone zawartości metali ciężkich zaleca się przy posadowieniu obiektów budowlanych obiekty kubaturowe posadowić pośrednio np. za pomocą pali wierconych, konstrukcje układu drogowego, drogi, parkingi posadowić na wzmocnionym chemicznie podłożu; szczegółowy sposób realizacji procesu budowlanego inwestor winien dostosować do rodzaju inwestycji i planowanej zabudowy mając na uwadze wykonanie szczegółowych badań geologicznych pod kątem projektowanego zamierzenia inwestycyjnego,
 • dla nieruchomości nie zostały zebrane aktualne, szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu infrastruktury technicznej niemniej jednak z dostępnych map sieci uzbrojenia terenu wynika, iż w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości brak jest infrastruktury technicznej, a w dalszej odległości przebiega sieć elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa, w rejonie ul. Solidarności kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna i sieć wodociągowa, natomiast w rejonie ulicy Bytomskiej sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna oraz sieć gazowa; ponadto w obrębie nieruchomości mogą występować urządzenia infrastruktury podziemnej nie wykazane na mapach sieci uzbrojenia podziemnego,
 • o szczegółowe warunki zapewnienia nieruchomości w poszczególną infrastrukturę techniczną należy wystąpić indywidualnie do każdego z gestorów sieci,
 • z chwilą stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi Prezydent Miasta Piekary Śląskie w drodze decyzji ustali opłatę adiacencką,
 • zgodnie ze stanowiskiem spółki górniczej Węglokoks Kraj Sp. z o.o. z lipca 2016 r. przedmiotowy teren położony jest częściowo w granicach obszaru i terenu górniczego „Piekary Śląskie II” ustanowionego dla złoża „Piekary” w którym nie przewiduje się wystąpienia deformacji terenu o charakterze ciągłym wywołanych dokonaną, aktualnie prowadzoną i projektowaną eksploatacją górniczą; na przedmiotowym terenie występują dwa nieczynne szybiki eksploatacji rudnej.

Skomunikowanie nieruchomości:

 • skomunikowanie nieruchomości z drogą publiczną ulicą Bytomską zapewnione będzie poprzez ustanowienie, na czas nieoznaczony, odpłatnej służebności gruntowej (drogi koniecznej) obejmującej prawo przejazdu i przechodu przez część działki nr 542/100, przez część działki nr 571/86 oraz przez część działki nr 579/86, w pasie terenu o szerokości 10 m stosownie do treści Zarządzenia Nr ORo.0050.624.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Piekary Śląskie, objęte księgami wieczystymi GL1T/00090645/9 i GL1T/00049609/3,
 • łączny obszar służebności gruntowej – drogi koniecznej wynosi 2300 m2,
 • wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej i służebności przesyłu (przyłączy mediów) wynosi 32.706,00 zł netto i stanowi składnik ceny nieruchomości będącej przedmiotem wykazu.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 • nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2-UC – tereny obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz zabudowy usługowej (Uchwała Nr LIII/630/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Szarlej – etap I),
 • w obszarze terenu inwestycyjnego, na działkach nr 582/86 i nr 598/86 wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy usytuowaną w odległości 8 m od północnej granicy w/w działek.
 • nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jego szczegółowymi zapisami.

Wysokość wadium:

Wadium w wysokości 55.000 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2020 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Piekary Śląskie. W tytule przelewu wadium należy podać numer działki lub lokalizację nieruchomości (np. wadium przetarg ul. Solidarności/Powstańców Warszawskich) na które jest ono wnoszone. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia procedury przetargowej, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu, w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji, następujące dokumenty:

 • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru wystawiony nie wcześniej niż   6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu, pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych    w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości i nie wnoszeniu uwag,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i braku zastrzeżeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pisemne pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego lub dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji podmiotu.

Brak jednego z w/w dokumentów stanowi podstawę niedopuszczenia oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro).

Wylicytowana cena sprzedaży oraz wartość służebności gruntowej płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Stosownie do art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania.

 

Informacji udziela:

Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Przestrzennej

Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 92; pokój 212,

tel. 32 7761 457, fax 32 3939 352, e-mail: gn@piekary.pl

www.biznes.piekary.pl

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj