Piekary ŚląskieBiznes Urząd dla przedsiębiorcy

Urząd dla przedsiębiorcy

A A A

Urząd dla przedsiębiorcy

Przewodnik po Urzędzie ma służyć osobom rozpoczynającym proces inwestycyjny w Piekarach Śląskich. Zawarte w nim informacje podzielone zostały na trzy części: proces inwestycyjny, obrót nieruchomościami oraz działalność gospodarcza. Mamy nadzieję, że przewodnik będzie użytecznym narzędziem i pomoże sprawnie załatwić sprawę a przede wszystkim ułatwi Państwu ścieżkę inwestycyjną, nawet tą najmniejszą!

Wsparcie w ramach szeroko pojętej działalności inwestycyjnej zapewnia Biuro Obsługi Inwestora, którego działalność skierowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu w Piekarach Śląskich. Fachowa pomoc oferowana jest każdemu przedsiębiorcy, poczynając od małych zamierzeń budowlanych, poprzez lokalizacje centrów nowoczesnych usług, a kończąc na wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych. Biuro zapewnia kompleksową informację o warunkach i możliwościach inwestowania w Piekarach Śląskich oraz prawnym i gospodarczym otoczeniu inwestycyjnym.

Pracownik Biura Obsługi Inwestora w stosunku do zgłoszonych przedsięwzięć, pełni rolę opiekuna i przewodnika po Urzędzie, by rozwiązywać problemy w sposób elastyczny i efektywny.

Biuro Obsługi Inwestora zajmuje się m.in. obsługą inwestorów zagranicznych i krajowych, monitorowaniem procesu inwestycyjnego klientów, prowadzeniem baz danych miejskich ofert inwestycyjnych oraz działaniem na rzecz promocji oferty inwestycyjnej miasta. Współpracuje przy tym z takimi jednostkami i organizacjami jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Biuro jest również w stałym kontakcie z instytucjami otoczenia biznesu oraz gestorami sieci.

Osoba pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców oraz inwestorów:

Karolina Ostrowska
tel. +48 32 776 14 89
e-mail: kostrowska@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 8

Oprócz Biura Obsługi Inwestora Urząd Miasta Piekary Śląskie w swojej strukturze posiada jednostki, których podstawowym zadaniem jest wsparcie dla podmiotów gospodarczych. Ich działalność skierowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu na terenie Piekar Śląskich, poczynając od zakładania własnej firmy, poprzez program wspierający przedsiębiorczość, a kończąc na wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych.

W każdym z przypadków inwestor/przedsiębiorca może liczyć na fachową i szybką pomoc!

 

PROCES INWESTYCYJNY


WYPIS I WYRYS Z MPZP
W przypadku gdy dla danego terenu jest sporządzony plan, wówczas wystarczy złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=28696

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Gospodarki Przestrzennej

Krzysztof Sikora
tel. +48 32 39 39 340
e-mail: ksikora@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 213

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA
Zmiana zagospodarowania terenu – w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dla terenu przeznaczonego pod inwestycję należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie decyzji, ustalającej warunki zabudowy wraz z niezbędnymi załącznikami.

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=28705

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Gospodarki Przestrzennej – Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Krzysztof Sikora
tel. +48 32 39 39 340
e-mail: ksikora@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 213

DECYZJA ŚRODOWISKOWA
W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest uzyskanie dla nich decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wykaz tego rodzaju przedsięwzięć zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wraz z niezbędnymi załącznikami

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=27026

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami – Referat Ochrony Środowiska

Mirosław Jarząbek
tel. +48 32 77 61 454
e-mail: mjarzabek@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 103

DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=29208

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa – Referat Ochrony Środowiska

Teresa Krajan
tel. +48 32 39 39 391
e-mail: tkrajan@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 104

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

Wymagane dokumenty: Wniosek o nieodpłatne udostępnienie informacji geologicznej

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=28848

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami – Geolog Powiatowy

Grzegorz Strozik
tel. +48 32 39 39 396
e-mail: gstrozik@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 102

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Dla niektórych inwestycji wymagane są uzgodnienia zasad obsługi komunikacyjnej działki w zakresie transportu – dostaw z właściwym zarządcą drogi publicznej. Od inwestorów wymagane jest również uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w obrębie ulicy gminnej w celu wykonania na jej terenie robót budowlanych, umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=24431

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – Referat Dróg Publicznych

Marek Mierczyk
tel. +48 32 3939 475
e-mail: mmierczyk@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84
pokój nr 112

ZABYTKI
Dla inwestycji, dotyczących obiektów i obszarów zabytkowych, warto przed wystąpieniem z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy wystąpić do konserwatora zabytków z wnioskiem o zaopiniowanie koncepcji planowanej inwestycji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=28693 oraz http://www.bip.piekary.pl/?a=17562

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Gospodarki Przestrzennej-Miejski Konserwator Zabytków

Ewa Nazarewicz
tel. + 48 32 3939 446
e-mail: mkz@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 213

 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ


WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ
W przypadku, gdy teren planowanej inwestycji stanowi użytek gruntowy podlegający wyłączeniu z produkcji rolnej – przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy uzyskać decyzję zezwalającą na jego wyłączenie z produkcji rolnej.

Wykaz gruntów podlegających wyłączeniu z produkcji rolnej: art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=28410

Zezwolenie na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji nie skutkuje automatycznie zmianą użytków gruntowych w operacie ewidencji gruntów i budynków. Dopiero rozpoczęcie inwestycji (pierwszy wpis w dzienniku budowy) powoduje faktyczne wyłączanie gruntu rolnego z produkcji oraz konieczność aktualizacji danych dotyczących użytków gruntowych.

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Gospodarki Przestrzennej – Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych

Beata Wójcik
tel. + 48 32 77 61 461
e-mail: bwojcik@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 201

UZGODNIENIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
W przypadku, gdy planowana inwestycja przewiduje przebudowę, rozbudowę lub budowę sieci uzbrojenia terenu przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych należy uzyskać uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Rodzaje uzbrojenia terenu podlegające uzgodnieniu: art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wymagane dokumenty: wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z wymaganymi załącznikami

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=21888

Nazwa komórki organizacyjnej: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

Iwona Pilarz-Weber
tel. + 48 32 3939 345
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 203

ZGŁOSZENIE ROBÓT NIEWYMAGAJĄCYCH UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ
W przypadku niektórych prac nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a jedynie dokonanie zgłoszenia. Wykaz robót budowlanych wymagających zgłoszenia: art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu, i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Gospodarki Przestrzennej – Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Wymagane dokumenty: wniosek zgłoszenia budowy – wykonania robót budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=28630

Dokonane skutecznie zgłoszenie robót budowlanych można przenieść na innego inwestora.

Wymagane dokumenty: wniosek o zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=28695

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Gospodarki Przestrzennej – Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Małgorzata Cierpioł (Kierownik)
tel. + 32 3939 336
e-mail: au@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 214

ZGŁOSZENIE BUDOWY
W przypadku niektórych prac wymagane jest dokonanie zgłoszenia robót budowlanych wraz z przedłożeniem projektu budowlanego. Wykaz robót budowlanych wymagających zgłoszenia z projektem budowlanym: art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu, i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Wymagane dokumenty: wniosek zgłoszenia budowy – wykonania robót budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=28695

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Gospodarki Przestrzennej – Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Małgorzata Cierpioł (Kierownik)
tel. + 32 3939 360
e-mail: au@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 214

POZWOLENIE NA BUDOWĘ
Przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych należy uzyskać decyzję administracyjną, zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. Wykaz prac wymagających pozwolenia na budowę: art. 28, art. 33 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 1-5 i art. 36 ust. 1 oraz art. 36a ust. 1 i ust. 2-5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

W przypadku konieczności wprowadzenia istotnej zmiany w projekcie budowlanym zatwierdzonym wydaną decyzją pozwolenia na budowę, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji pozwolenia na budowę. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy budowa zamierzenia inwestycyjnego objętego taką decyzją nie została ukończona.

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi załącznikami

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=28605

Wydaną, ostateczną decyzją pozwolenia na budowę można przenieść na innego Inwestora.

Wymagane dokumenty: wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=28612

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Gospodarki Przestrzennej – Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Małgorzata Cierpioł (Kierownik)
tel. + 32 3939 360
e-mail: au@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 214

 

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI


WYPIS Z EWIDENCJI GRUNTÓW ORAZ WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ
Wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej to jedne z najważniejszych dokumentów wymaganych przy różnego rodzaju umowach w obrocie nieruchomościami, dokonywaniu wpisów w księgach wieczystych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Oba dokumenty zawierają szereg informacji o nieruchomości takich jak: oznaczenie (numer: działki i obrębu oraz nazwę jednostki ewidencyjnej), powierzchnię, numer księgi wieczystej, oznaczenie użytku i klasy gruntu czy dane jej właściciela.

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie wypisów i wyrysów do celów prawnych

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=21899

Nazwa komórki organizacyjnej: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

Witold Walosczyk
tel. + 32 77 61 456
e-mail: wwalosczyk@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 210

PRZEZNACZENIE TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZEWIDZIANYCH DLA TERENU W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zaświadczenia o przeznaczeniu stanowią urzędowe poświadczenie przeznaczenia danej nieruchomości w planie miejscowym albo studium gminy lub braku takiego planu. Jest dokumentem niezbędnym dla sporządzania aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości.

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=28706

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Gospodarki Przestrzennej

Daria Gulba
tel. +48 32 3939 352
e-mail: dgulba@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 209

WYZNACZENIU NA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA PODSTAWIE ART. 8 USTAWY O REWITALIZACJI Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (DZ.U. Z 2015 R., POZ. 1777), W KTÓRYM ZASTRZEŻONO NA RZECZ GMINY PRAWO PIERWOKUPU
USTANOWIENIE NA OBSZARZE REWITALIZACJI SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI ZGODNIE Z ART. 25 WYŻEJ POWOŁANEJ USTAWY O REWITALIZACJI

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=28706

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Gospodarki Przestrzennej

Daria Gulba
tel. +48 32 3939 352
e-mail: dgulba@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 209

ZAŚWIADCZENIE Z KTÓREGO WYNIKA, ŻE DZIAŁKA JEST/NIE JEST OBJĘTA PLANEM URZĄDZANIA LASU LUB DECYZJĄ STAROSTY OKREŚLAJĄCĄ ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu lub nie objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=29257

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa – Referat Ochrony Środowiska

Anna Wieczorek
tel. +48 32 39 39 375
e-mail: awieczorek@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 104

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wymagane dokumenty: Formularze wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępne są na stronie www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?a=23316

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Polityki Gospodarczej

Barbara Włodarz
tel. +48 32 77 61 480
e-mail: bwlodarz@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 03

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?c=270

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Polityki Gospodarczej

Ilona Wilczek
tel. +48 32 39 39 348
e-mail: iwilczek@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 03

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?c=270

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Polityki Gospodarczej

Barbara Włodarz
tel. +48 32 77 61 480
e-mail: bwlodarz@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 03

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZ-ODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami – Referat Odpadów

Wojciech Błaszczyk (Kierownik)
tel. +48 32 39 39 425
e-mail: wblaszczyk@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92
pokój nr 111

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA

Wymagane dokumenty: Wniosek – Zgłoszenie zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej

Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne są na stronie BIP http://www.bip.piekary.pl/?c=330

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Finansowo – Podatkowy

Ewa Szkopek (Kierownik)
tel. +48 32 39 39 313
e-mail: podatki@piekary.pl
Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84
pokój nr 03

Opis „Procedury załatwiania spraw” dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://www.bip.piekary.pl/?c=96

Treść Przewodnika „Urząd dla Przedsiębiorcy” została przygotowana i opracowana przez Biuro Obsługi Inwestora

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj
Najnowsze wpisy w katalogu firm
Zobacz katalog firm