Piekary ŚląskieBiznes Formy wsparcia – Fundusze dla biznesu

Formy wsparcia – Fundusze dla biznesu

A A A

Formy wsparcia – Fundusze dla biznesu

 

WSPARCIE DLA INWESTORA

Z myślą o przedsiębiorcach Piekary Śląskie wprowadziły ulgi i zachęty mające ułatwić inwestorom podjęcie decyzji o lokalizacji inwestycji na terenie miasta. Dodatkowo każdy Inwestor ma także możliwość skorzystania z wybranych zwolnień szczebla regionalnego i krajowego. Szczegółowe informacje znaleźć można na portalach internetowych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Polskiej Agencji Informacji i Handlu.

ULGI I ZACHĘTY INWESTYCYJNE

POZIOM LOKALNY

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

Miasto Piekary Śląskie udziela pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
po spełnieniu formalności związanych z udzieleniem pomocy de minimis w przypadku nabycia:

 •  terenów przy ul. Karola Miarki do dnia 31.12. 2018 r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/218/16 z dn. 28.01.2016 r. Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości położonych w Piekarach Śląskich w Strefie Aktywności Gospodarczej
 •  terenów położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej przy ulicy Podmiejskiej do dnia 31.12. 2017 r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/219/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości położonych w Piekarach Śląskich przy ul. Karola Miarki
 •  terenów Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefy Tyskiej oraz na działkach nr 861/35, 864/48, 858/48, 893/6, 897/99 i 879/20 w obrębie ewidencyjnym Piekary Wielkie do dnia 31.12.2018 r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/220/16 z dn. 28.01.2016 r. Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości położonych w Piekarach Śląskich pomiędzy ulicami Podmiejską, Pod Lipami i drogą wojewódzką 911
 •  terenów poprzemysłowych położonych przy ul. Roździeńskiego na podstawie uchwały Nr XXXVIII/518/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na obszarze przeznaczonym do aktywizacji gospodarczej zdegradowanych terenów poprzemysłowych położonych w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego
 • wpisanych do gminnej ewidencji zabytków budynków lub ich części, w których wykonano kompleksowy remont lub przebudowę elewacji na podstawie uchwały Nr XXIV/362/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano kompleksowy remont lub przebudowę elewacji

Pomoc powstająca przy zastosowaniu zwolnienia z podatku od nieruchomości odpowiada wartości zwolnienia podatkowego. Co warte podkreślenia pomoc podatkowa na podstawie Uchwał Rady Miasta Piekary Śląskie jest tzw. „pomocą automatyczną”, co oznacza, że zwolnienie przysługuje z mocy samego prawa, po spełnieniu przez przedsiębiorcę przesłanek ustalonych w Uchwale Rady Miasta.

Wymogiem jest jednak zawsze złożenie dokumentów dotyczących pomocy de minimis.

Istnieje zakaz kumulowania pomocy regionalnej z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro.

Wymogiem jest jednak zawsze złożenie dokumentów dotyczących pomocy de minimis.

Dokonując oceny wniosku przedsiębiorcy, bierze się pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana – do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę, jako pomoc de minimis w badanym okresie.

2. ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

W celu wspierania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Piekary Śląskie uchwalony został przez Radę Miasta program pomocowy dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych przez Miasto Piekary Śląskie w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.

Udogodnienie to skierowane jest do przedsiębiorców, którzy zainwestują w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, czyli poniosą tzw. koszty kwalifikowalne. Mogą być nimi cena nabycia praw własności gruntów, cena nabycia albo koszt wzniesienia budynku, maszyny czy urządzenia, a także ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych, takich jak prawa patentowe lub licencje. Kosztem kwalifikowanym będzie również koszt najmu lub dzierżawy. Co ważne zainwestowane środki finansowe muszą wiązać się z tzw. inwestycją początkową, czyli utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, uruchomieniem nowej linii produkcyjnej czy wprowadzeniem produktów dotychczas niewytwarzanych.

Wysokość pomocy uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i uwarunkowana jest wielkością inwestycji i utworzeniem odpowiedniej ilości miejsc pracy.

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWO zwolnienie z podatku obowiązywać będzie w przypadku, gdy poniesione zostaną koszty kwalifikowane na inwestycję początkową wynoszące:

 • co najmniej 200.000 zł
 • oraz utworzone zostaną co najmniej 2 miejsca pracy
MAŁE
PRZEDSIĘBIORSTWO
zwolnienie z podatku obowiązywać będzie w przypadku, gdy poniesione zostaną koszty kwalifikowane na inwestycję początkową wynoszące:

 • co najmniej 800.000 zł
 • utworzone zostaną co najmniej 4 miejsca pracy
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO zwolnienie z podatku obowiązywać będzie w przypadku, gdy poniesione zostaną koszty kwalifikowane na inwestycję początkową wynoszące:

 • co najmniej 1 400.000 zł
 • utworzone zostaną co najmniej 5 miejsc pracy
DUŻE
PRZEDSIĘBIORSTWO
zwolnienie z podatku obowiązywać będzie w przypadku gdy poniesione zostaną koszty kwalifikowane na inwestycje początkową wynoszące:

 • co najmniej 2 000.000 zł
 • utworzone zostaną co najmniej 7 miejsc pracy

Uwaga!

Aby skorzystać z regionalnej pomocy inwestycyjnej, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją, należy zgłosić w urzędzie miasta pisemne zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje w okresie nie dłuższym niż 3 lata od zakończenia inwestycji.
Szczegółowe warunki udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej reguluje Uchwała NR XXIV/321/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 25 sierpnia 2016 roku oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 roku.

3. PIEKARY DLA BIZNESU

Piekary dla biznesu to tzw. Piekarski ekosystem lokalnego biznesu za pośrednictwem, którego przedsiębiorca może w łatwy sposób znaleźć wiele informacji niezbędnych w prowadzeniu własnego biznesu, poprzez który może promować swój biznes wśród mieszkańców nie tylko Piekar Śląskich, jak również komunikować się bezpośrednio z władzami miasta i innymi instytucjami współpracującymi z miastem, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy czy Powiatowym Urzędzie Pracy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.biznes.piekary.pl

4. WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW OFEROWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKIE

Powiatowy Urząd Pracy oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców, jest to m.in.:

 • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
 • refundacja części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
 • bon stażowy dla bezrobotnego do 30-go roku życia
 • bon zatrudnieniowy na zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30-go roku życia sfinansowania szkoleń niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez kandydatów do pracy.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.piekaryslaskie.praca.gov.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piekarach Śląskich, ul., Ks. Jerzego Popiełuszki 14, jak i pod numer telefonu: tel.: 32 381-58-91 wew. 222

5. INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PARK PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY EKOPARK W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Inkubator Przedsiębiorczości działający w Parku Przemysłowo Technologicznym EkoPark Sp. z. o.o. w Piekarach Śląskich oferuje liczne usługi doradcze dla przedsiębiorców, szkolenia, spotkania informacyjno-edukacyjne.

W ramach swej działalności oferuje:

 • instrumenty wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób podejmujących działalność gospodarczą;
 • wynajem pomieszczeń
 • wirtualne biuro
 • biurko na star
 • preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ekopark.piekary.pl

 

POZIOM REGIONALNY

1. PODSTREFA TYSKA KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Decydując się na inwestycję na terenach należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w tym w Podstrefie Tyskiej), przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną na zasadzie zwolnienia podatkowego (ulga w podatku PIT lub CIT) naliczanego w oparciu o koszty inwestycyjne lub w oparciu o kreację nowych miejsc pracy.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ksse.com.pl

2. STREFA EKSPORTERA WSPARCIE EKSPORTU W RAMACH ŚLĄSKIEGO CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

Prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki projekt zapewnienia wsparcie polskim producentom chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową. Wsparcie merytoryczne zapewniają Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatów i Ambasad RP w 48 lokalizacjach na całym świecie.

Podstawowe cele projektu to podejmowanie działań mających na celu wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do kompleksowych i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji działalności eksportowej lub inwestycyjnej poza granicami kraju.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.invest-in-silesia.pl

3. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Jest to jeden z 16 Programów Regionalnych umożliwiający pozyskanie dofinansowania między innymi do działań prowadzonych przez przedsiębiorców. W ramach RPO WSL przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących działań:

 • działanie 1.2 – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
 • działanie 3.2 – Innowacje w MSP
 • działanie 3.3 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej
 • działanie 4.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.rpo.slaskie.pl oraz www.scp-slask.pl


POZIOM KRAJOWY


1. POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU S.A.– GRANTY RZĄDOWE

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.paih.gov.pl

2. PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program finansujący badania, rozwój i innowacje. Umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.poir.gov.pl

3. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program, którego główne obszary to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.pois.gov.pl

4. HORYZONT 2020

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro

Więcej informacji na stronie internetowej: www.instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

FORMY WSPARCIA NA START

ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1. BEZZWROTNE DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA ZAREJESTROWANYCH W PUP

Osoby zainteresowane założeniem firmy i jednocześnie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piekarach Śląskich, jako osoby bezrobotne mogą ubiegać się o jednorazową dotację z Funduszu Pracy. Ta forma wsparcia jest najszybszą i najprostszą formą wsparcia, jaką można uzyskać przy założeniu działalności gospodarczej w Polsce. Uzyskanie dotacji uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w przepisach prawnych.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.piekaryslaskie.praca.gov.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piekarach Śląskich, ul., Ks. Jerzego Popiełuszki 14, jak i pod numer telefonu: tel.: 32 381-58-91 wew. 222

2. NISKOPROCENTOWA POŻYCZKA NA START – FUNDUSZE POŻYCZKOWE

Fundusze pożyczkowe oferują atrakcyjne oprocentowanie pożyczki zarówno firmom rozpoczynającym działalność, jak i już istniejącym przedsiębiorcom z sektora MŚP. Dzięki ich ofercie przedsiębiorca, może uzyskać środki na finansowanie i rozwój swojej działalności.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.fgsa.pl

3. FIRMA NA PRÓBĘ BEZ ZUS

Osoby, które najpierw chcą przetestować swój pomysł na biznes i nabrać większego doświadczenia zawsze mogą skorzystać z alternatywy, jakie oferują Inkubatory AIP. Założenie biznesu w Inkubatorach AIP trwa jeden dzień i pozwala na wystawianie faktur, podpisywanie umów z partnerami przy jednoczesnym braku kosztów z tytułu obowiązkowych składek na ZUS młodego przedsiębiorcy.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.inkubatory.pl


INNE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

1. POŻYCZKI DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, ABSOLWENTÓW I OSÓB BEZROBOTNYCH

Linia pożyczkowa przeznaczona jest dla małych przedsiębiorców działających na terenie województwa śląskiego, absolwentów oraz osób bezrobotnych rozpoczynających na terenie województwa śląskiego działalność gospodarczą.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.fundusz-silesia.pl

2. PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE
Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” realizowany jest przez jedyny państwowy bank w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego. Inicjatorem Programu jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, na zlecenie, którego BGK będzie zarządzać Programem przez cały okres jego funkcjonowania. Środki na realizację Programu pochodzą z Funduszu Pracy, na podstawie znowelizowanej w 2014 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

W ramach Programu, wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na:

 • podjęcie działalności gospodarczej,
 • utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.bgk.pl

3. ŚRODKI Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Możliwość uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Osoba niepełnosprawna planująca uruchomić działalność gospodarczą, może uzyskać ze środków PFRON dotację na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Dotację mogą uzyskać osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Podstawowym warunkiem uzyskania tej formy pomocy jest nieotrzymanie wcześniej przez zainteresowanego bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Konkretna kwota dotacji podana jest w umowie cywilnoprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i osoby niepełnosprawnej). Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia, tj. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

W przypadku działalności rolniczej wysokość pomocy nie może przekroczyć 7.500 euro.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Fundusze Europejskie w Polsce www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Fundusze Europejskie w woj. śląskim www.rpo.slaskie.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach www.efs.wup-katowice.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.armir.gov.pl
Fundusz Górnośląski www.fgsa.pl

dodaj
Znajdź
lokalny biznesDodaj swój biznes do katalogu lokalnych firm i przedsiębiorców
dodaj
Najnowsze wpisy w katalogu firm
Zobacz katalog firm