Piekary ŚląskieBiznes Bez kategoriiNabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne

Opublikowano: 27-07-2017 Autor: acuda

Nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne

A A A

Powiatowy Urząd Pracy w  Piekarach Śląskich otrzymał 100 tys. zł z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W związku z tym ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20 proc. kosztów, zaś 80 proc. kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100 proc. kosztów kształcenia ustawicznego. Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym bezproblemowe złożenie wniosku Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Piekary organizuje 2 sierpnia o godz. 12.00 (w siedzibie PUP, sala nr 10) spotkanie informacyjne dla pracodawców.

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną zasady i możliwości finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego w ramach KFS z uwzględnieniem przepisów znowelizowanego rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 21 do 22 sierpnia w godzinach od 8.00 do 15.00:

– w formie papierowej (podpisane przez osobę/y upoważnioną/e) należy składać
w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Piekary Śląskie – stanowisko nr 10 lub drogą pocztową (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PUP)

– w formie elektronicznej (podpisane podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad określonych w przepisach dotyczących podpisu elektronicznego, lub podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) należy wysłać za pomocą systemu ePUAP (www.epuap.pl) na adres skrzynki podawczej “/puppiekary/SkrytkaESP” (z katalogu spraw wybieramy pozycję “Pismo ogólne do podmiotu publicznego” adresując wniosek wraz z załącznikami na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich).

Najnowsze aktualności
Wszystkie aktualności