Piekary ŚląskieBiznes Bez kategoriiDofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs nr 2019.01

Opublikowano: 19-07-2019 Autor: acuda

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs nr 2019.01

A A A

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. Termin składania wniosków przypada na okres 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniachi innych strefach pracy;
sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie
Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
nie zalega z opłacaniem podatków;
nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Sposób komunikacji
Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie od 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r.

Dokumenty dotyczące Konkursu do pobrania ze strony ZUS

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zdjęcie: www.dotacjezus.pl

Najnowsze aktualności
Wszystkie aktualności